ေနၾကတ္ျခင္းႏွင့္ငလွ်င္လႈပ္ျခင္း ဆက္စပ္မႈရွိ/မရွိ သီအိုရီအေပၚ သံုးသပ္ရႈျမင္ျခင္းမ်ား

Britton LaRoche ၏ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္ေန႕တြင္ ေနၾကတ္ျခင္းႏွင့္ ငလွ်င္ႀကီးမ်ားလႈပ္ကာ ဆူနာမီလွဳိင္းႀကီးမ်ားပါ ေနာက္ဆက္တြဲ  က်ေရာက္လာႏိုင္သည္ ဟူသည့္ သီအိုရီအေပၚ ေနာက္ဆက္တြဲသံုးသပ္ခ်က္မ်ား ထပ္မံေပၚထြက္လာသျဖင့္ တိုက္ရိုက္ ျပန္လည္ ေဖၚျပလိုက္ရပါသည္၊ အခ်ိန္မမီေတာ့သျဖင့္ ဘာသာျပန္ဆိုေပးျခင္း မျပဳလုပ္ေတာ့ပါ –

ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္ေန႕တြင္ Ronaldo Corsino မွ Britton LaRoche ၏ Blog-Post တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း သံုးသပ္ေရးသားခဲ့ပါသည္ –

This information is thought provoking but I cannot ignore the possibility of the author’s theory in this prediction – that is if the earth’s plate would react aggressively in the coming eclipse. The position of the author in sharing his own studies/research to the public is not a rumor to ignore but a warning to be prepared of. The complex structure of the earth, the neigbhoring planets and the whole of the universe is still mystery for us. Its transformation I believe would take place mainly because of its relativity to the other. We know that gravitational pull causes weather changes, tidal level changes and possibly tectonic plate movements. I pray that the earthquake must not big enough to cause a tsunami.

ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ေန႕တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Fussa ေလတပ္အေျခစိုက္စခန္းမွ အေမရိကန္ ေလတပ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္ Jason Ring ကလည္း ေအာက္ပါအတိုင္း ေရးသားခဲ့ပါသည္ –

07/18/2009 (1:57 pm)
Evening Mr LaRoche. My name is Jason and I serve on active duty in the USAF. My family and I are currently stationed at an AF installation in Fussa, Tokyo (Kanto Plains). During a recent phone conversation with my parents, they talked about the 22 Jul 09 eclipse in addition to the discussions going on about the possibility of a sizable earth quake in Japan. So, I jumped on my favorite search engine “Google” to find out more, which is how I ran across your page. I’m no scientist or computer engineer, by any stretch of the imagination, and have a “dated” familiarity regarding the topics of plate tectonics and astronomy with my college studies (dating myself back to ’98). I’ve read through your articles and links to try and learn more about this topic to help “educate” myself on something which may or may not impact my family.

For what it’s worth, I do appreciate your research and discussions on this. You’re comment on post #14 (“..If people do take precaution on July 22nd and it saves lives then I’ll be very happy. On the other hand if things get out of hand and it causes chaos and confusion then I’ll be very upset, that is not my intent..”) caught my attention and I, for one, find you to be doing this for genuine reasons. For that, you have my thanks and attention.

Whether this event occurs or not, your research and advocacy on this have led me to take some steps to prepare (ie getting canned food, water, extra baby food & diapers, etc.) my family and I for next week.. not get my family in “chaos” mode or try to spread chaos. Hopefully, the 22nd to the 28th will be “uneventful”, but should something occur know that your “activities” helped prepare a family or two out here :).

Kind regards.
Jason

07/18/2009 (10:28 pm)
Ohayou gozaimas LaRoche-san! For what it is worth, what you are doing is scientifically based (http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_method). You don’t have to be a “scientist”, branded or tagged, to use the scientific method. I agree whole heartedly that the scientists in the career field or specialties have the training and qualifications to “officially” speak, per se, on matters yet anyone and everyone should be a participant in using the scientific principles and developing “theories” in whatever en devours they pursue. You’re following these principles and have developed a theory that, coincidentally, is shared by scientists.

If your tool proves a useful tool, then it is my hope that it is used as a model to emulate. If it doesn’t, then it is my hope that your efforts will help in the search and development of such a tool that would give warning to those who may be in danger from a natural disaster. As meteorologists have developed tools to aid in the identification and tracking of thunder storms, tornadoes, hurricanes, cyclones, etc., (same can be said for volcanoes) it’s my hope that a tool may one day be found to accurately identify earthquakes. I hope that your efforts with this endeavor and theory, whether it’s proved or dis-proved, will be received for what it is. A theory generated by an inquiring mind using the scientific method as their guide.
Thanks again.
Very respectfully.
Jason

==========

Donley

07/18/2009 (9:39 pm)

I second, third, or fourth the respect to you for what you have shown to the masses. I have ZERO qualifications, yet, have been promoting this theory for months! Not only that, but, I joined this community PURELY because I saw your information. I play NO games. Just wanted to talk with you.
Everything you say makes sense. I think, however, that this one will affect a wider portion of the planet.
I’ve been paying particularly close attention to the seismic actions of North America for the last few months, having nothing to do with science. Just feelings.
Could the forces you speak of not so profoundly affect the opposite side of the planet so as to influence activity here? Even a quick glance at the current USGS sites will tell you that activity here is at a peak.
My guess is that the major event you speak of will coincide with a major North American event.
Cheers,
Don

============

သူတို႕ ေရးသားခဲ့သည္မ်ားမွ အတိုခ်ဳပ္၍ ေကာက္ႏွဳတ္ေဖၚျပရမည္ဆိုလွ်င္ Britton LaRoche ၏ ေျမငလွ်င္ႏွင့္ ေနၾကတ္ျခင္းဆိုင္ရာ စမ္းသပ္မႈသည္ သီအိုရီသက္သက္မွ်သာျဖစ္ေသာ္လည္း ဤသီအိုရီ မွန္/မမွန္ကို ျငင္းဆိုႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။ သိပၸံပညာရွင္အခ်ိဳ႕သည္ အလားတူ သီအိုရီမ်ဳိး စမ္းသပ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေျမငလွ်င္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ဳိးတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ သက္ေသျပႏိုင္ျခင္းလည္း မရွိခဲ့ၾကေသးပါ။ သို႕ေသာ္ ဘာမွ ျဖစ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါဟူ၍လည္း မည္သည့္ သိပၸံပညာရွင္ကမွ အတိအက် ျငင္းဆိုထားျခင္းမရွိပါ။

ေျမငလွ်င္လႈပ္ခတ္ျခင္းကို ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္း၍မရႏိုင္ပါ ဟူသည့္ မူကို လက္ကိုင္ထားေနၾကေသာ သိပၸံပညာရွင္ အမ်ားစုက ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းႏိုင္မည့္နည္းလမ္းကိုကား ရွာေဖြစမ္းသပ္ျခင္းမျပဳၾကဘဲ ရွိၾကသည္ ဟု Jason က အျပစ္တင္ထားသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။

လူအမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းေပးျခင္းျဖင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္၏ရန္မွ ေရွာင္ရွားႏိုင္ၾကေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ သူ၏တီထြင္စမ္းသပ္မႈကို သူ၏ BLOG POST ျဖင့္ ေဖၚျပအသိေပးျခင္းသည္ ေကာလဟလ ဟု မေခၚဆိုႏိုင္ပါ ဟုလည္းေရးသားထားၾကသည္ကို ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

ထို႕ျပင္ ျပည္သူလူထုမွ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႕ျခင္းမ်ားျဖစ္ရမည့္အစား သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္လာႏိုင္သည့္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား – အစာေရစာ ႀကိဳတင္ ဝယ္ယူစုေဆာင္းထားျခင္း၊ ေျမငလွ်င္လႈပ္လွ်င္ ေဆာင္ရန္/ေရွာင္ရန္မ်ားကို ႀကိဳတင္ သိရွိေအာင္ ေလ့လာထားျခင္း ၊ အနည္းဆံုး သတိရွိရွိ ေနထိုင္ၾကရန္ – အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ မေနၾကရန္ စသည္ျဖင့္ သတိတရားလက္ကိုင္ထားလာၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

Britton LaRoche ၏ စမ္းသပ္တင္ျပမႈသီအိုရီ မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္လွ်င္ ေနာင္အနာဂတ္၌ ေျမငလွ်င္ႀကီးမ်ားလႈပ္ခတ္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ဆူနာမီလွဳိင္းႀကီးမ်ား၏ အႏၱရာယ္ကို ပိုမိုတိက်စြာခန္႕မွန္းႏိုင္ေသာ ကြန္ပ်ဴတာ Simulator မ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္ပါသည္။ ၄င္း၏စမ္းသပ္တင္ျပေသာ သီအိုရီ မွန္ကန္မႈမရွိလွ်င္လည္း သိပၸံပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္မ်ားပူးေပါင္း၍ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို ႀကိဳတင္ေထာက္လွမ္းႏိုင္ေသာ ကြန္ပ်ဴတာ simulator နည္းပညာမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ေခတ္တစ္ေခတ္ မၾကာမီေပၚေပါက္လာေတာ့မည္ဟု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

22eclipse

Major-minor-T-Plates-1200px

Advertisements

36 Responses to “ေနၾကတ္ျခင္းႏွင့္ငလွ်င္လႈပ္ျခင္း ဆက္စပ္မႈရွိ/မရွိ သီအိုရီအေပၚ သံုးသပ္ရႈျမင္ျခင္းမ်ား”

 1. mmweather Says:

  ေနာက္ဆံုးရရွိေသာ BLOG Comments မ်ားကို ဖတ္ရႈႏိုင္ရန္ ဆက္လက္၍ ေဖၚျပေပးသြားပါမည္။

  Arun Shanker commented on Japanese Quake and Tsunami Predicted July 22 2009 (http://www.garagegames.com/community/blogs/view/15946/4#comment-131783):

  The earth has about 10 quakes greater than magnitude 5 every day, finding one near the path of an eclipse doesn’t mean anything, especially if you allow, as some people do, time periods up to to several weeks after the eclipse to count the earthquakes it supposedly caused. The moon does not impede the sun’s gravitational effects on the earth in an eclipse, that’s not how gravity works.

  • mmweather Says:

   အထက္ပါ Arun Shanker ၏ comment အား Britton LaRoche မွ ျပန္လည္ ေရးသားထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

   Britton LaRoche commented on Japanese Quake and Tsunami Predicted July 22 2009 (http://www.garagegames.com/community/blogs/view/15946/4#comment-131789):

   @arun, correct. The moon does not impede the suns pull. It is combined. Thats the theory. The window is for 8 days, July 22nd -July 30th for a very specific region, Japan. More specifically the tokai region of Japan. You can’t get any more specific than that. Your numbers are not correct. There are approximately 1,715 significant quakes which is about 5 per day. That means we have 40 quakes over 25,000 miles in circumference (ignoring longitude)

   How many significant quakes have we had in the past 8 days in Japan?

   Magnitude 7 and above is even less. http://neic.usgs.gov/neis/eqlists/7up.html

 2. YoungGun Says:

  ဟုိဟုိဒီဒီ ရွာေဖြ ဖတ္ရႈရင္း ဒီေနရာကို စိတ္၀င္တစားနဲ႔ ေရာက္ရွိလာပါတယ္။ ေဆြးေႏြးစရာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ လိုရင္းကိုပဲ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေနလၾကတ္အၿပီး ခ်က္ခ်င္း ငလ်င္၊ ဆူနာမီ၊ မုန္တုိင္းမ်ား မျဖစ္ပြားႏုိင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သံုးလကေန ေျခာက္လအတြင္း ျဖစ္ပြားႏုိင္တယ္လို့ နကၡတ္ပညာေတြက ညႊန္းဆုိထားၾကပါတယ္။ ေနေတြ လေတြၾကတ္တာအျပင္ ေနေပၚမွာ Sun Spot ဆုိတဲ့ အစက္အေျပာက္ႀကီးေတြ ျဖစ္ပြားၿပီး လအနည္းငယ္အတြင္းမွာ ကမာၻေပၚမွာ အထင္ရွားဆံုးသဘာ၀ေဘးဥပါဒ္ႀကီးေတြ ျဖစ္တတ္တာကုိေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ေထာင္ေလာက္တည္းက အိႏိၵယႏုိင္ငံက မင္းတုိင္ပင္ ေဗဒင္ပညာရွင္ႀကီး ၀ဟရမိဟိရက သူ႔ရဲ႔ နာမည္ေက်ာ္ ၿဗိဳ႔ဟဇ္ဇာတကက်မ္းႀကီးမွာ ေရးသားတင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ မွတ္သားဖူးပါတယ္။ မႏွစ္က 2008 ဇန္န၀ါရီ ေလးရက္ေန႔မွာ ေနေပၚမွာ အကြက္ႀကီးေတြ ထသြားပါတယ္။ သိပ္မၾကာပါဘူး။ သမုိင္းတြင္ နာဂစ္မုန္တုိင္းနဲ႔ စီခၽြမ္ငလ်င္ႀကီးေတြ ျဖစ္ပြားသြားခဲ့ပါတယ္။ ေလ့လာရင္ ေလ့လာသေလာက္ကို အက်ိဳးရွိႏုိင္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးတင္ျပတာကို ဒီေနရာမွာ အဆံုးသတ္ပါရေစ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

  • mmweather Says:

   အခုလို နကၡတ္ပညာရွင္မ်ားရဲ႕ ပညာအရ ေနလၾကတ္အၿပီး(သို႕မဟုတ္) ေန/လ ၾကတ္ၿပီးၿပီးခ်င္းမွာ ငလွ်င္မုန္တိုင္းမ်ား မျဖစ္ပြားႏိုင္ဘဲ ၃ လ မွ ၆ လ အတြင္းမွာ ျဖစ္ပြားႏိုင္တယ္ ဆိုတဲ့ တြက္ခ်က္မႈ ကို share လုပ္ေပးတဲ့အတြက္ MMWEATHER member မ်ားအားလံုးရဲ႕ ကိုယ္စား ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါတယ္ခင္ဗ်ား။
   ျဖစ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ “အိႏိၵယႏုိင္ငံက မင္းတုိင္ပင္ ေဗဒင္ပညာရွင္ႀကီး ၀ဟရမိဟိရက သူ႔ရဲ႔ နာမည္ေက်ာ္ ၿဗိဳ႔ဟဇ္ဇာတကက်မ္းႀကီးမွာ ေရးသားတင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ မွတ္သားဖူးပါတယ္” ဆိုတဲ့ မွတ္သားစရာ ေလ့လာစရာ site link မ်ား ရွိရင္ ညႊန္ျပေပးေစခ်င္ပါတယ္၊ ေလ့လာလိုသူမ်ားလည္းေလ့လာႏိုင္ေအာင္လို႕ပါ။
   ေနေပၚမွာ Sun Spot ျဖစ္ပြားတာကိုေတာ့ FOXNews http://www.foxnews.com/story/0,2933,530275,00.html မွာ “During 2009 so far, the sun has been completely free of spots about 77 percent of the time. ” လို႕ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ေန႕ က Robert Roy Britt ေရးသားခဲ့တဲ့ သတင္းတစ္ပုဒ္မွာ ဖတ္လိုက္ရပါတယ္။
   2009 ထဲမွာ Sunspot ျဖစ္ေပၚတာမရွိဘူး လို႕ ေရးထားတာေၾကာင့္ ဒီႏွစ္ထဲမွာ ဆိုးဝါးၿပီး သမိုင္းတြင္မဲ့ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆိုးႀကီးမ်ား မက်ေရာက္ႏိုင္ဘူးလို႕ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။
   Sunspot နဲ႕ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆက္စပ္ျဖစ္ေပၚပံု အေသးစိတ္ကို ဆက္ၿပီး ေဆြးေႏြးေပးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ MMWEATHER member မ်ားအေနနဲ႕ YoungGun ကို အတိုင္းမသိ ေက်းဇူးတင္ၾကရမွာပါ။ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးေပးလိုရင္ u.winnaing.2008@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပါ လို႕ ေမတၱာရပ္ခံပါရေစခင္ဗ်ား။

 3. mmweather Says:

  ယေန႕ Britton LaRoche ၏ စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚမွ comments မ်ားကို ဆက္လက္စုေဆာင္းေဖၚျပေပးသြားပါမည္

  Britton LaRoche commented on Japanese Quake and Tsunami Predicted July 22 2009

  (http://www.garagegames.com/community/blogs/view/15946/4#comment-131939):

  And now we watch… In the next few hours we will pass over the biggest chance for a same day eclipse and quake in Japan.

  http://neic.usgs.gov/neis/qed/

  Over the next 8 days I expect a very high chance of earthquake in this region. Just looking at the last 10 years the biggest quakes were at the tail end of the 8 day period.

  I’m not counting the recent Taiwan earthquake, it was too early for my prediction window. The Taiwan quake (6.3) occurred more than 8 days before the eclipse. I refuse to alter my prediction to include this quake, to do so defeats the theory.

  I’ve picked the two best players for my eclipse earthquake theory team. We have Japan (the nation with the highest number of earthquakes) and we have a total solar eclipse (the solar eclipse with the highest tides and closest pass of the moon to earth) Over the next few days they work together.

  If there is anything at all to this theory then I expect to see something happen in this region in the next 8 days.
  If nothing happens then I don’t think the theory has enough pull to be considered a threat, I mean we have the two best players working together with this one. A partial eclipse over any other country would have much less of a chance in my opinion.

 4. mmweather Says:

  tim sullivan commented on Japanese Quake and Tsunami Predicted July 22 2009 (http://www.garagegames.com/community/blogs/view/15946/5#comment-132025):

  Interesting idea.
  I guess we’ll find out soon.
  For everyone: Check out http://www.jma.go.jp/en/quake/00000000091.html (Japanese Meteorological Association) for the latest quake information.

 5. mmweather Says:

  ts commented on Japanese Quake and Tsunami Predicted July 22 2009 (http://www.garagegames.com/community/blogs/view/15946/5#comment-132039):

  Well–That was anticlimactic. But a great way to get blog hits, hey? Fantastic.

  The only (minor) quakes today were near Kyushu; more information at http://www.jma.go.jp/en/quake/6/20090722100329491-220957.html

 6. mmweather Says:

  Britton LaRoche commented on Japanese Quake and Tsunami Predicted July 22 2009 (http://www.garagegames.com/community/blogs/view/15946/5#comment-132045):

  @Ts, well I’m glad the Japanese are okay. These quakes with a 2.9 do not count we are talking about 1.3 million quakes between 2 and 2.9 a year. Quakes less than 4 are way too common and can easily be a coincidence. I’d need at least a 4.5 before I’d give the theory any credibility.

  Magnitude – Average Annually

  8 and higher – 1
  7-7.9 – 17
  6 – 6.9 – 134
  5-5.9 – 1319
  4-4.9 – 13,000
  3-3.9 – 130,000
  2-2.9 – 1,300,000

  Source: U.S. Geological Survey

  Look at the 1997 – 2007 eclipse data on the site here. We still have until July 30th before the prediction window is over. The Tidal forces will still be large than normal until then. The 6.9 quakes in 2004 and 2007 occurred 8 days after the eclipse. I’m assuming the tidal forces will still be larger than normal tomorrow too. If it takes time to “limber up” the plates so to speak it can have a delayed effect.

  But yes, I agree. So far it does not look good for the Eclipse Quake theory. After 8 days I’d say there is no relationship between the eclipse and a quake.

 7. mmweather Says:

  Britton LaRoche commented on Japanese Quake and Tsunami Predicted July 22 2009 (http://www.garagegames.com/community/blogs/view/15946/5#comment-132047):

  Repeat form page 3…

  The biggest question I’ve always had with the eclipse quake theory, is how could the effect be delayed? How can a quake occur a few days after the eclipse and still be related to the event? I think I know why now. The answer is that the moon completes one orbit around earth every 29.5 days. The orbital path is set. So the day before and a few days after the same gravitational effects and tidal forces are in play, just in a slightly lesser amount, and in a slightly different place. So if the eclipse does not trigger it the same rules apply the next day but just 1/30th less. Assuming the moon moves more or less in a basic circle of 360 degrees we can calculate the angle of difference between the sun and the moon. The moon makes a complete orbit of the earth every 29.5 days so 360/29.5 = 12.2 degrees per day.

  -12 Degrees day before
  0 Degrees eclipse day
  +12 Degrees 1 day after
  +24 Degrees 2 days after
  +36 Degrees 3 day after
  +48 Degrees 4 days after
  +60 Degrees 5 days after
  +72 Degrees 6 days after
  +84 Degrees 7 days after
  +96 Degrees 8 days after

  Its possible that if the gravitational and tidal forces don’t succeed the first couple of days it has another chance over the next several days. It could be that the effect is repeated over several days, and this would explain why we have quakes right before or within a few days after the eclipse.

 8. mmweather Says:

  Britton LaRoche commented on Japanese Quake and Tsunami Predicted July 22 2009 (http://www.garagegames.com/community/blogs/view/15946/5#comment-132059):
  Looks like we have 4.2 at 4:07 PM Japanese standard time.
  http://www.jma.go.jp/en/quake/20090722040754391-220356.html
  http://www.jma.go.jp/en/quake/quake_local_index.html

  No sleep for me tonight.

 9. jason chong Says:

  ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္ေန႕ မွာ ဆက္လက္ေရးသားၾကသည့္ comments မ်ားျဖစ္ပါသည္
  ==========================================
  jason chong commented on Japanese Quake and Tsunami Predicted July 22 2009 (http://www.garagegames.com/community/blogs/view/15946/5#comment-132069):

  Hey Britton. I’ve been following your predictions these few days. Only found out about it a few days ago.

  I’ve been a frequent visitor to certain forums with quite a lot of useful information.

  I have a possible theory to explain the failure of the eclipse/sun/moon magnetic disturbances, that’s if no earthquakes results from it. Your theory of solar eclipse+moon+sun gravitational pull didn’t seem to take into consideration the earth’s magnetosphere which could possibly take the hits from external energy influences. The earth’s magnetosphere protects us from the sun’s occasional CMEs (coronal mass ejections) so I guess maybe, just maybe it would work to protect us from the gravitational influences of the moon/sun combined from an acceptable distance.

  Here’s a ‘live’ simulator of the earth’s magnetosphere based in Japan.

  http://www2.nict.go.jp/y/y223/simulation/realtime/index.html

  If you pay attention to the data during the period of the recent solar eclipse, I believe there’s some data there that could help with your predictions.

 10. Britton LaRoche Says:

  Britton LaRoche commented on Japanese Quake and Tsunami Predicted July 22 2009 (http://www.garagegames.com/community/blogs/view/15946/5#comment-132071):

  @Jason, those images are very interesting. But I don’t see how the magnetosphere could influence the gravitational pull. The tides are far higher than normal. A 4.2 quake is not significant enough for a same day eclipse / quake.
  We still have a few days of significant tidal forces, after that in my mind the theory is bust.

  These are the best conditions for an eclipse quake scenario.
  Ether we get an big quake in the next few days or we don’t. If we don’t get a quake, in then next few days then the theory is for the quacks.

  Problem is I was limited with data. I could only go back until 1976 with significant USGS quakes, and I did see a strong correlation with the handful of eclipses. We don’t get a solar eclipse in Japan every year. The past 10 years did show an 85% correlation.

 11. Bill Cavdek Says:

  Bill Cavdek commented on Japanese Quake and Tsunami Predicted July 22 2009 (http://www.garagegames.com/community/blogs/view/15946/5#comment-132077):

  Hi Britton!

  I just discovered this site two days ago and am quite fascinated with your theory. Since the eclipse is now over, and notwithstanding that your theory has a several-day window, I was wondering whether it could be that Earth doesn’t receive the combined gravitational pull of the Sun and the Moon because the Moon is blocking part of the Sun’s pull during the eclipse?

  Thanks,
  Bill

 12. shante Says:

  shante commented on Japanese Quake and Tsunami Predicted July 22 2009 (http://www.garagegames.com/community/blogs/view/15946/5#comment-132083):

  Congratulations, it looks like your theory is correct. A 7.8 Earthquake hit New Zealand today July 22 at 13:36 BST during a full Eclipse. They are in the direct path of the Eclipse.

 13. Bill Cavdek Says:

  Bill Cavdek commented on Japanese Quake and Tsunami Predicted July 22 2009 (http://www.garagegames.com/community/blogs/view/15946/5#comment-132085):

  Renee,

  Where did you see that? I can’t find it on the earthquake maps that I watch.

  Thanks,
  Bill

 14. Britton LaRoche Says:

  Britton LaRoche commented on Japanese Quake and Tsunami Predicted July 22 2009 (http://www.garagegames.com/community/blogs/view/15946/5#comment-132089):

  @Rene, I think you are confused about the July 15th Earthquake in new zealand. The are relaseing news articles about that today. I don’t want to open the window to 8 days before the eclipse or 8 days after because that weakens the theory. I’m sticking to 8 days after te eclipse because I see more data to support that. So, yeah I’d love to count New Zealand, but I can’t really.
  My theory requires it to be in the eclipse to be in the same hemisphere and cross the same tectonic plate as the quake.

  @Bill, no the moon never impedes the suns pull. Gravity passes through solid objects. for example you actually weigh more on top of mount Everest than you do in Death Valley. Mount Everest Does not impeded the rest of the earths gravitational pull, its adds to it. The earth does touch the sun. Yet gravity pulls enough on the earth from the enough to create a solar tide about one third the size of the lunar tide. We see this tide added to the moons tide during an eclipse. This is proof positive of a combined effect.

 15. Britton LaRoche Says:

  Britton LaRoche commented on Japanese Quake and Tsunami Predicted July 22 2009 (http://www.garagegames.com/community/blogs/view/15946/5#comment-132093):

  Okay now we have the first shot at a possible correlation. Its a significant quake, but the lowest I’d consider related (a 4.6 magnitude) and its just about right where I thought it would be.

  http://www.jma.go.jp/en/quake/20090722235526491-222351.html

 16. mmweather Says:

  အေပၚမွာ ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္ေန႕မွာ Britton LaRoche ရဲ႕ Blog post မွာ ဝင္ေရာက္ေရးသားၾကသူေတြရဲ႕ သံုးသပ္ခ်က္ေတြထင္ျမင္ခ်က္ေတြကို ထပ္ၿပီး ရရွိရင္ ေဖၚျပေပးသြားဦးမွာျဖစ္ပါတယ္ – ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ Britton LaRoche ဟာ သူေျပာခဲ့ ခန္႕မွန္းခ်က္ထုတ္ခဲ့တဲ့အတိုင္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကိုသာ အာရံုစိုက္ၿပီး ေလ့လာေနဆဲျဖစ္တာကိုေတြ႕ရပါတယ္၊ သူ႕ရဲ႕ ခန္႕မွန္းခ်က္ကို ဇူလိုင္ ၃ဝ ရက္ေန႕ မွာ အၿပီးသတ္မွာျဖစ္ၿပီး အဲဒီေန႕အထိ သူခန္႕မွန္းထားတဲ့ ငလွ်င္နဲ႕ ဆူနာမီလွဳိင္းႀကီးေတြျဖစ္မလာဘူးဆိုရင္ေတာ့ ေနၾကတ္ျခင္းနဲ႕ ငလွ်င္/ဆူနာမီလွဳိင္းမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္းဟာ ဆက္စပ္မႈမရွိဘူး – သူ႕ သီအိုရီမွားယြင္းေၾကာင္း ေၾကျငာမယ္လို႕ ၂၂ ရက္ေန႕က comment တစ္မွာ သူေရးသားထားပါတယ္။ အခုရက္ပိုင္း ဂ်ပန္မွာ လႈပ္ခဲ့တဲ့ ငလွ်င္မ်ားကိုလဲ ေအာက္ပါအတိုင္းမွတ္တမ္းတင္ထားပါတယ္။

  00:51 JST 23 Jul 2009 00:47 JST 23 Jul 2009 Shikoku Oki M4.2 3
  23:55 JST 22 Jul 2009 23:51 JST 22 Jul 2009 Shikoku Oki M4.6 4
  23:15 JST 22 Jul 2009 23:10 JST 22 Jul 2009 Niigata-ken Joetsu-chiho M2.2 1
  22:58 JST 22 Jul 2009 22:53 JST 22 Jul 2009 Niigata-ken Joetsu-chiho M2.1 1
  10:03 JST 22 Jul 2009 09:57 JST 22 Jul 2009 Fukuoka-ken Hokusei-oki M2.9 1
  06:47 JST 22 Jul 2009 06:40 JST 22 Jul 2009 Nagano-ken Nambu M3.3 1
  04:07 JST 22 Jul 2009 03:56 JST 22 Jul 2009 Ibaraki-ken Hokubu M4.2 3

 17. Britton LaRoche Says:

  ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္ ေသာၾကာေန႕ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၉နာရီ ၅မိနစ္မွာ ရရွိတဲ့ comment အသစ္မ်ားျဖစ္ပါတယ္
  ==============================================================
  Britton LaRoche commented on Japanese Quake and Tsunami Predicted July 22 2009 (http://www.garagegames.com/community/blogs/view/15946/5#comment-132179):

  @AK, Ed Oberg sent me some information similiar to this. The center of the Galaxy does not have as much of a significant pull as the sun and the moon. The next biggest is Venus and it is 1,000 times smaller than the Sun’s pull. So if the galaxy does have an effect its not through gravity. The cubed root of the distance between us and the center of the galaxy is too great to have a gravitational effect.

  Ed has a different theory on why the galaxy may have an effect, and I’ll post his information after July 30th.

  I don’t really understand the other theories. My mind is pretty much fixated on the concept that the larger gravitational pull of the sun and moon can trigger quakes. My concepts are stuck with the Newtonian model of physics.

 18. Britton LaRoche Says:

  Britton LaRoche commented on Japanese Quake and Tsunami Predicted July 22 2009 (http://www.garagegames.com/community/blogs/view/15946/5#comment-132181):

  So here is a completely retarded idea. If there really is an 8 day window before and after the eclipse, and the New Zeland quake was related witha 7.8, 8 days before the eclipse and New Zealand was at the end of the eclipse path. Then would the next big quake be 8 days after the eclipse at the beginning of the eclipse path? The moon would be on the opposite side of the earth. Again this idea is pretty retarded, and has no evidence to back it.

  Here is a aless retarded idea, and it is bcked with evidence. With the 4.6 on the day of the eclipse, I’m thinking the same day eclipse quakes are about 4.6 to 6. When I look at the March 1988, October 1995, and August 2008 eclises we have a same day eclipse and earthquake just like we do in 2009. In all cases the 4.6 to 6.0 is a total solar eclipse, and it happens on the same day.

  So what does this mean? That may be the limit of the direct effect of a total solar eclipse. The rest (the big ones) always occur days before or later, and may not be the direct result of the total solar eclipse.

 19. jason chong Says:

  jason chong commented on Japanese Quake and Tsunami Predicted July 22 2009 (http://www.garagegames.com/community/blogs/view/15946/5#comment-132237):

  Britton, we got one, China.

  http://earthquake.usgs.gov/eqcenter/recenteqsww/Quakes/us2009jlab.html

 20. Britton LaRoche Says:

  Britton LaRoche commented on Japanese Quake and Tsunami Predicted July 22 2009 (http://www.garagegames.com/community/blogs/view/15946/5#comment-132241):

  @Jason, yep. Its a biggie at 5.7. China is Hans Lehner’s terrirtory. His prediction is here: http://www.rqm.ch/earthquake_warnings_with_magnitu1.htm

  What is interesting is we had one yesterday west of there. Its like a delayed effect after the eclipse. The big quakes are moving eastward each day.

 21. mmweather Says:

  Hans Lehner ရဲ႕ ခန္႕မွန္းခ်က္ မွာ အခုလိုေဖၚျပထားတာေတြ႕ရပါတယ္ –
  Areas in danger from July 22 to July 28, 2009

  The most endangered areas are all situated within the umbra (stress-free zone) of the total solar eclipse of July 22, 2009. They are:
  Southeastern Nepal, northern Bangladesh, Bhutan, Burma / northern Myanmar, Tibet.
  CHINA: The megalopolis of Chengdu, Chongqing, Wuhan, Hefei, Hangzou and Shanghai, respectively.

  ခန္႕မွန္းခ်က္အျပည့္အစံုဖတ္ရန္

 22. Rakesh Says:

  Rakesh commented on Japanese Quake and Tsunami Predicted July 22 2009 (http://www.garagegames.com/community/blogs/view/15946/5#comment-132249):

  Britton,

  I am also one of the vistor of this blog, since we got an alert from our friend circle.. Then after, i used to visit this blog whenever there is updates.
  Your efforts are welcome, eventhough theory not proved so far.

  To add the strength to your Eclipse theory, i want to share the present change in India (west cost, Mumbai). There about 5 meter tide (18 ft), in Mumbai coast. This is ever experianced for the last 100 years.. This change may be the effect of Eclipse happend on 22nd.

  This change proves, the gravitational force of the Moon/Sun, given a impact on the earth..
  West coast of india ( Mumbai) also path of the eclipse i beleive..
  This information shall help you in analyse the theory further.

  Regs
  Rakesh

  • mmweather Says:

   This is the news source for Rakesh’s comment

   News link http://blog.taragana.com/n/high-tides-flood-parts-of-mumbai-118246/
   MUMBAI – Sea waves measuring up to 5.1 metres lashed Mumbai and other places in the Konkan region, flooding homes of people living in the coastal areas here Thursday afternoon, civic officials said. The highest tide in last 100 years — measuring up to 5.5 metres — is forecast for Friday.

   The sea water flooded low-lying coastal areas like Cuffe Parade in south Mumbai, Colaba, Worli, Mahim, Khar, Juhu, Versova and Marve, a police official said.

   Huge sea waves crossed the retaining walls at Gateway of India and the Taj Mahal Palace & Tower Hotel, Nariman Point, Marine Drive, Girgaum Chowpatty and Worli Sea Face.

   Roads in Dadar, Mahim, Prabhadevi, Versova and Juhu were also flooded while in other places the sea waters entered homes of people, including the official bungalow of Mayor Shubha Raul at Dadar sea face.

   The high tide, which peaked around 1.30 p.m., is expected to last for another couple of hours.

   The century’s highest tide is expected 2.05 p.m. Friday. The civic authorities have put in place disaster management measures, an official said.

   The Municipal Corporation of Greater Mumbai (MCGM) had issued warnings to people in low lying and coastal areas to watch out for the gigantic tides and take adequate precautions.

   On Wednesday, the city witnessed a 4.85-metre high tide that flooded slums at Cuffe Parade and Vile Parle.

   The fire brigade had responded to distress calls and rescued 23 people from the affected areas.

   In a precautionary measure, the MCGM last week inserted big and small advertisements in the Mumbai newspapers warning people of the potential damage by the high tides and details of emergency services contact numbers.

   Civic officials said that MCGM would also monitor the situation in flood-prone areas through closed circuit TVs.

   As many as 11 hotlines have been established and 34 rain gauges are installed from where round the clock information on rainfall is being collected, and control rooms have been set up at all 24 civic wards, a civic official said.

   http://mmweather.ning.com/profiles/blogs/high-tides-flood-parts-of

 23. jason chong Says:

  jason chong commented on Japanese Quake and Tsunami Predicted July 22 2009 (http://www.garagegames.com/community/blogs/view/15946/5#comment-132263):

  Well just in case the USGS does not update on time, here’re 2 other sites you can get the data about latest earthquakes and it seems there’re some big ones for 24th july.

  http://ndc.geophys.bas.bg/
  http://hisz.rsoe.hu/alertmap/index2.php

 24. Britton LaRoche Says:

  ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္ ေန႕တြင္ ရရွိေသာ comment မ်ား
  ============================
  Britton LaRoche commented on Japanese Quake and Tsunami Predicted July 22 2009 (http://www.garagegames.com/community/blogs/view/15946/6#comment-132533):

  More quakes as we approach a 90 degree angle with the sun. We have more than the average for today all in the same region of the world. Coincidence? I think not.

  http://earthquake.usgs.gov/eqcenter/recenteqsww/

  http://earthquake.usgs.gov/eqcenter/recenteqsww/Quakes/us2009jnbm.php

  Got a 5.1 in Taiwan.
  http://earthquake.usgs.gov/eqcenter/recenteqsww/Quakes/us2009jnak.php

  Indonesia
  http://earthquake.usgs.gov/eqcenter/recenteqsww/Quakes/us2009jmbe.php

  • mmweather Says:

   ထိုင္ဝမ္နဲ႕ အင္ဒိုနီးရွားမွာ ဇူလိုင္ ၂၆ ရက္နဲ႕ ၂၅ ရက္ေန႕ေတြမွာ ငလွ်င္မ်ားလႈပ္သြားခဲ့ပါတယ္။ Britton LaRoche ေျပာတာေတာ့ ေနနဲ႕ ကမာၻ ေထာင့္မွန္ ၉ဝ ဒီဂရီက်ခ်ိန္မွာ လႈပ္တာေတြျဖစ္ၿပီး တိုက္ဆိုင္မႈဘဲလား ? သူေတာ့မထင္ဘူးလို႕ ေရးထားပါတယ္ ။
   ငလွ်င္လႈပ္တာေတြနဲ႕ပတ္သက္လို႕ အေသးစိတ္ကို Earthquakes in Taiwan and Indo မွာလဲ ႀကည့္ရႈႏိုင္ပါတယ္

 25. Rakesh Says:

  Rakesh commented on Japanese Quake and Tsunami Predicted July 22 2009 (http://www.garagegames.com/community/blogs/view/15946/6#comment-132545):

  Britton,

  Yes, there are continious quakes are happening in the East side..those are more than 5+quakes.

  Eventhough there is no much bigger quake,i beleive there is relation to your theory(between Eclipse and Tides and Quakes)

  I hope there will be some thing soon…may be indonasia region…also it may be in a week/month/year..

  Since i seen your blog,its very difficult to me to leave your site.. I making frequent visits to your site,it realy distrubing my activities.

  regds
  Rakesh.

 26. jason chong Says:

  jason chong commented on Japanese Quake and Tsunami Predicted July 22 2009 (http://www.garagegames.com/community/blogs/view/15946/6#comment-132547):

  Yes i was about to say that there’s an unusually high number of earthquakes in the Andaman island regions as well.

  Looks like something is going to happen soon….

 27. Britton LaRoche Says:

  Britton LaRoche commented on Japanese Quake and Tsunami Predicted July 22 2009 (http://www.garagegames.com/community/blogs/view/15946/6#comment-132557):

  Sadly, unless its big it won’t get attention. Even if the theory is 100% accurate magnitude 5 and below doesn’t really get attention. We need a 7.0 + monster somewhere. That is the only level we can get a tsunami with. A 7.0 and a tsunami is really the only thing that will raise enough awareness to pay attention to total solar eclipses.

  Sadly that’s what we may get. We have a 6.2 (now 5.8) in Indonesia now.
  earthquake.usgs.gov/eqcenter/recenteqsww/Quakes/pt09207002.php

  Magnitude 6.2 (Preliminary magnitude — update expected within 15 minutes)
  Date-Time

  * Sunday, July 26, 2009 at 23:10:26 UTC
  * Monday, July 27, 2009 at 06:10:26 AM at epicenter

  Location 4.910°S, 102.800°E
  Depth 66 km (41.0 miles) set by location program
  Region SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA

  Hmm… just got downgraded to a 5.8. Anyway am I the only one that thinks all this quake activity since the eclipse is abnormal?

  Another just now 6.2 near new zealand.
  earthquake.usgs.gov/eqcenter/recenteqsww/Quakes/us2009jnb9.php

  So where are the sun and moon right now? The sun is straight up, the moon is less than 90 degrees to the east, estimating between 48 and 60 degrees east of the sun.

  You don’t have to be a genius to predict where the quakes will be in the next few days. They will be near the same spots (just bigger) where the quakes were a few days ago.

  I’d think that the 4.7 in Japan on July 22nd 2009 (that I predicted) will be a bigger quake in a few days. Same with the 5.1 I predicted in Taiwan. These are the only significant quakes that are in my time window I can claim. Oh and this one 4.6 below. These match the three circle I drew back in January.

  Quakes accurately predicted with this theory several months in advance
  http://earthquake.usgs.gov/eqcenter/recenteqsww/Quakes/us2009jja2.php
  http://earthquake.usgs.gov/eqcenter/recenteqsww/Quakes/us2009jnak.php
  http://earthquake.usgs.gov/eqcenter/recenteqsww/Quakes/us2009jnaf.php

  There is more than enough supporting evidence that these quakes were predicted months in advance. I expect bigger ones in the very near future.
  But, for my first attempt with this theory, I have a significant quake in every circle I drew back in January.
  I did extend the window back in May / June. But I never changed the locations. August 1st I’ll draw all the quakes predicted between July 22nd – July 30th with the eclipse quake theory. I got a significant quake in each circle… I’m 3 for 3. As for the next part (the magnitude was wrong), like I said, bigger quakes near the same spot in a few days.

  What are odds that this is pure chance? I’d like to know.

 28. mmweather Says:

  ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္ေန႕မွာ Britton LaRoche, Jason နဲ႕ Rakesh တို႕ ဆက္ေရးထားၾကတဲ့ comments ေတြကို အေပၚမွာ ဆက္ၿပီးေဖၚျပေပးထားပါတယ္၊ အခုအေျခအေနမွာ ငလွ်င္လႈပ္တာေတြ ျဖစ္လာတာမွန္ေပမဲ့ Britton LaRoche ေမွ်ာ္လင့္ထားတာက ျပင္းအား ၇ နဲ႕ အထက္ရွိတဲ့ ငလွ်င္ႀကီးမ်ားျဖစ္ပါတယ္ – ဒါမွလဲ သူ႕ရဲ႕ သီအိုရီမွန္ကန္ေၾကာင္း အေသအခ်ာ သက္ေသျပႏိုင္မွာလဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာ လႈပ္ခဲ့တဲ့ ထိုင္ဝမ္၊ အင္ဒိုနီရွားနဲ႕ ပါပူဝါနယူဂီနိ မွာ ၂၅ ရက္ေန႕က ျပင္းအား ၅ ေက်ာ္တဲ့ ငလွ်င္ ၃ ခုသာရွိၿပီး ျပင္းအား ၅ ရွိတဲ့ ငလွ်င္မ်ားဟာ အိႏၵိယသမုဒၵရာထဲက Andaman Sea မွာ အႀကိမ္မ်ားမ်ားလႈပ္သြားတာေတြ႕ရပါတယ္ ဒီ link မွာ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္
  ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ တစ္ရက္ထဲမွာဘဲ ျပင္းအား အသင့္အတင့္ရွိတဲ့ ၂၂ ႀကိမ္တိတိ လႈပ္သြားၿပီး လႈပ္သြားတဲ့ေနရာကလဲ tetonic plates ေတြရဲ႕ ဆံုတဲ့ေနရာ ျပတ္ေရြ႕ႀကီးေပၚမွာ တစ္နည္းေျပာရရင္ ျမန္မာေက်ာက္ခ်ပ္ႀကီး(Burma Plate)နဲ႕ (Sunda-SU Plate) ေက်ာက္ခ်ပ္ႀကီးေတြဆံုရာေနရာမွာ လႈပ္သြားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာေတာ့ ထူးျခားတဲ့ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလို႕ က်ေနာ္တို႕ သတ္မွတ္လို႕ ရႏိုင္ပါတယ္။

  ျမန္မာPlate ႏွင့္ Sunda(SU) Plate တည္ရွိပံု ၾကည့္ရန္

 29. mmweather Says:

  ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္ ေနၾကတ္ၿပီးခ်ိန္မွ စ၍ ကမာၻတစ္ဝွမ္းျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ငလွ်င္လႈပ္ခတ္မႈမ်ားအား ေလ့လာရန္ …..
  List of earthquakes happened from 22nd JUL to date
  view at http://sites.google.com/site/mmweathernow/earth-quakes/earth-quake-announcements/from22julto26jullistofearthquakes

 30. Britton LaRoche Says:

  ဇူလိုင္လ ၂၈ ရက္ ထပ္မံရရွိေသာ coment မ်ား
  =========================
  Britton LaRoche commented on Japanese Quake and Tsunami Predicted July 22 2009 http://www.garagegames.com/community/blogs/view/15946/6#comment-132613

  So, here we go into the final days of my prediction. I just downloaded and image of Asia at the top it says 67 earthquakes on this map. The one posted here two days ago shows 37. That means we had 30 earthquakes in two days. Not all were significant, but that is a great deal of earthquakes.

  So I’m now going to step down from the quake podium and quote Ed Oberg.

  The Iasoberg Model which locates the Allais Effect on the Earth’s surface is based on the concept that, at the barycenter of the Earth Moon System the graviational potentials of the galaxy and sun are distorted and extend to the surface of the Earth. He is currently attempting to corrlelate the location and geometry of the Iasoberg Model with severe weather events in the continental US. The Allais Effect may also be a triggering mechanism for seismic activity as well as influencing other physical terrestrial phenomena. He has superimposed the output of his model (Red Solar Iasbergs/Black Galactic Iasobergs refer to Iasoberg Model http://www.iasoberg.com) on the Filipino Tectonic Plate and the terrestial Papua New Guinea gravitational anomaly for specific instances of time.

  He has not predicted any quakes but provided the time in UT and location of the intersection of his model with the Filipino Tectionic Plate and PNG anomaly for the day and following days of the eclipse and the 29th of July.

  He and I think that the 29th is a good day for a larger quake in Japan. I’ll post some of his images shortly.

 31. Britton LaRoche Says:

  ဇူလိုင္လ ၂၉ ႏွင့္ ၃ဝ ရက္ေန႕ တြင္ ထပ္မံရရွိေသာ comments မ်ား
  ===================================
  Britton LaRoche commented on Japanese Quake and Tsunami Predicted July 22 2009 http://www.garagegames.com/community/blogs/view/15946/7#comment-132887

  Just got a 5.2 in my third circle!

  http://earthquake.usgs.gov/eqcenter/recenteqsww/Quakes/us2009jrbk.php


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s