သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္မႈအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား

(အပိုင္း-၁)

(လူ/ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ားအတြက္သာ)

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္အမ်ဳိးအစားမ်ား (Natural Disasters – all)

ေရလႊမ္းမိုးျခင္း (floods)
မီးေတာင္ေပါက္ကြဲျခင္း (volcanic eruptions)
ေျမငလွ်င္လႈပ္ျခင္း (earthquakes)
ဆူနာမီေရလွဳိင္းမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္း (tsunamis)
ေတာင္ေပၚမွ ႏွင္းထု၊ ေရခဲထုႏွင့္ ေက်ာက္တုံးမ်ား တစ္ဟုန္ထိုးေလွ်ာက်ျခင္း (avalanches)
မီးေတာင္ရႊံ႕/ေျမၿပိဳျခင္း (lahars – volcanic mudslides)
ေတာင္ၿပိဳျခင္း/ေျမၿပိဳျခင္း (landslides)
ေျမကၽြံျခင္း (sinkholes)
ႏွင္းမုန္တိုင္း (blizzards)
မိုးေခါင္ျခင္း (drought)
မိုးသီးမုန္တိုင္း (hailstorms)
အပူလွဳိင္းက်ေရာက္ျခင္း (heat waves)
ဟာရီကိန္း/ဆိုင္ကလုန္း/တိုင္ဖြန္း(hurricanes/Tropical Cyclones/Typhoon)
အပူပိုင္းမုန္တိုင္းတိုက္ခတ္ျခင္း (tropical storms)
ေရခဲေခတ္အသြင္က်ေရာက္ျခင္း (Ice Ages)
ေလဆင္ႏွာေမာင္းတိုက္ခတ္ျခင္း (tornadoes)
ေတာမီးေလာင္ကၽြမ္းျခင္း (wildfires)

သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားအရ မီးေတာင္ေပါက္ကြဲမႈသည္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့မႈတြင္ အဆိုးရြားဆံုးအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၇၃ဝဝဝ ခန္႕တြင္ အင္ဒိုနီးရွားေဒသတြင္ တိုဘာမီးေတာင္(Mt. Toba) ေပါက္ကြဲခဲ့ၿပီး ေဒသတြင္းမွ လူသားမ်ဳိးႏြယ္အားလံုးနီးပါးအသက္ဆံုးရံႈးခဲ့ရၿပီး အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူ ၁ဝဝဝ မွ ၁ဝဝဝဝ ဝန္းက်င္သာ က်န္ရွိေၾကာင္း မ်ဳိးရိုးဇီဇဆိုင္ရာဆန္းစစ္ စစ္ေဆးျခင္း ပညာရပ္ျဖင့္ အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း မွတ္သားရပါသည္။

view at Toba Catastrophe Theory

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္အျဖစ္ ရံဖန္ရံခါ သတ္မွတ္ေလ့ရွိေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားတြင္ ဘက္တီရီးယားႏွင့္ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚတတ္သည့္ ကပ္ေရာဂါမ်ားလည္း ပါဝင္ၾကၿပီး ပံုမွန္ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္အမ်ဳိးအစားမ်ားႏွင့္မတူညီသည့္ အတန္းအစား (Category) ခြဲျခား၍ သတ္မွတ္ေဖၚျပၾကပါသည္။

ထို႕အျပင္ က်ဳိင္းေကာင္မ်ားႏွင့္ အဆိပ္မွဳိမ်ားေၾကာင့္ လူတို႕အတြက္ ရိကၡာျပတ္ေတာက္ေစျခင္း/အစာအဆိပ္သင့္ျခင္းမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစျခင္းတို႕သည္လည္း သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ အတန္းအစားတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ေဖၚျပၾကပါသည္။ ၁၉၁၈-၁၉၁၉ ခုႏွစ္တြင္ စပိန္ႏိုင္ငံတြင္ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ စပိန္တုပ္ေကြးကပ္ေရာဂါသည္ လူ႕အသက္ေပါင္း သန္း ၅ဝ ေက်ာ္ကို ေသေၾကာပ်က္စီးေစခဲ့ၿပီး အဆိုပါအေရအတြက္သည္ ၄င္းကပ္ေရာဂါမျဖစ္ပြားမီ အခ်ိန္တိုေလး အတြင္းတြင္ ၿပီးစီးခဲ့သည့္ ပထမကမာၻစစ္အတြင္း ေသေၾကပ်က္စီးခဲ့သည့္ လူ႕အသက္မ်ားထက္ ပိုမိုခဲ့ၿပီး ေသဆံုးသူမ်ားမွာ  အသက္အရြယ္ႀကီးသူမ်ား ႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္တို႕သည္ သဘာဝအေၾကာင္းတရားႏွင့္ သဘာဝမဟုတ္ေသာ အေၾကာင္းတရားႏွစ္ခုတို႕ျဖင့္ ဆက္စပ္လွ်က္ ျဖစ္ေပၚတတ္သည္ကိုေတြ႕ရပါသည္၊ ဥပမာ-ဒုဗိ ၻကၡတရကပ္ ေခၚ ငတ္မြတ္ျခင္းကပ္ေဘးသည္ သဘာဝတရားႏွင့္ လူသားတို႕မွားယြင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ဆက္စပ္၍ျဖစ္ေပၚလာရတတ္ေသာ ေဘးအႏၱရာယ္ကပ္ဆိုးႀကီးျဖစ္ပါသည္။

၂ဝ ရစုႏွစ္အတြင္း ၁၉၅၈-၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ျပည္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဒုဗိ ၻကၡတရကပ္ေၾကာင့္ လူဦးေရ သန္း ၃ဝ တို႕အား ေသလုေမ်ာပါး ခံစားေစခဲ့ပါသည္။ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲမီ စတာလင္ ၏ မူဝဒါေရးရာမွားယြင္းမႈေၾကာင့္ဟု လူအမ်ားအျပစ္တင္ခဲ့ၾကသည့္ ဆိုဗီယက္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ထိုအခ်ိန္အတြင္း ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ ဒုဗိ ၻကၡတရကပ္သည္လည္း လူသားတို႕၏ ၾကမ္းၾကဳတ္ရက္စက္မႈႏွင့္ မူဝါဒ မွားယြင္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရသည့္ ဒုဗိ ၻကၡတရကပ္ တစ္ပါးအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။

အာကာသအတြင္းျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုအေျခခံျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည့္ ဥကၠာခဲမ်ား/ဥကၠာပ်ံမ်ား ႏွင့္ ေနေပါက္ကြဲမႈမ်ားမွျဖစ္ေပၚသည့္ အလင္းလြန္လွဳိင္းမ်ား ကမာၻေျမေပၚက်ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚတတ္သည့္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားမွာ အလြန္ႀကံဳေတာင့္ႀကံဳခဲျဖစ္ရပ္မ်ားအျဖစ္သာ ေတြ႕ျမင္ရတတ္ေသာ္လည္း  ဤျဖစ္ရပ္မ်ားကိုလည္း သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္အတန္းအစား (Category) တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။ ဥကၠာပ်ံမ်ား က်ေရာက္ျခင္းႏွင့္ ေနေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္သည္ အလြန္ႀကံဳေတာင့္ႀကံဳခဲျဖစ္ရပ္မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း  ကမာၻေျမေပၚသို႕ က်ေရာက္ခဲ့လွ်င္ ပံုမွန္ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ပိုမိုျပင္းထန္ၿပီး လူသူအေသအေပ်ာက္ႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခမွာလည္း ပံုမွန္သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကဲ့သို႕ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးႏိုင္စြမ္းရွိသျဖင့္ ဤျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေရရွည္အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြက္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္အတန္းအစားတစ္ခုတြင္ ထည့္သြင္းထားရန္ သင့္/မသင့္ကို ကမာၻေပၚမွ သိပၸံပညာရွင္မ်ား ယခုတိုင္ အျငင္းပြားေနၾကဆဲျဖစ္ေၾကာင္း  သိရွိရပါသည္။

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားမျဖစ္ပြားမီ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဟူသည္ အခ်ိန္အခါမေရြး ႀကိဳတင္သတိေပးခ်က္ မရရွိႏိုင္ပဲ ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္အတြက္ အဆိုးဆံုးအေျခအေနအတြက္ ႀကိဳတင္၍ ျပင္ဆင္ထားျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။ Catastrophe ေခၚ ရုတ္တရက္ျဖစ္ပြားသည့္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားတြင္ သဘာဝေၾကာင့္လည္းေကာင္း လူသားတို အမွားေၾကာင့္လည္းေကာင္း  ျဖစ္ပြားတတ္ေသာေၾကာင့္ အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားအားစံနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ထားရန္မွာ အေရးႀကီးေသာအခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ျခင္းအတြက္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္မွာ အမွန္စင္စစ္ ခက္ခဲေသာ ကိစၥမဟုတ္ပါ။ အေတြ႕အႀကံဳနည္းေသာ္လည္း ေလ့လာမွတ္သား၍ ျဖစ္ႏိုင္ေျခအားလံုးအတြက္ တတ္ႏိုင္သမွ် အဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္ျပင္ဆင္ထားရန္သာ လိုအပ္ပါသည္။ ပထမဦးဆံုးလိုအပ္ေသာ ဗဟုသုတမွာ –

 • သင္ေနထိုင္သည့္ေဒသတြင္ မည္သို႕ေသာ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ဳိးက်ေရာက္တတ္ပါသနည္း ? သို႕မဟုတ္
 • သင္ေနထိုင္ရာေဒသတြင္ မည္သို႕ေသာ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ဳိး က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိပါသနည္း ? ဟူသည့္ ေမးခြန္းမ်ား၏ အေျဖအတြက္ မိမိေနထိုင္ရာေဒသအတြက္ မိမိဘာသာ ေလ့လာထားရန္ျဖစ္ပါသည္။

အစားအစာ၊ ေရ ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား၊ (ေအးေသာေဒသမ်ားအတြက္) အပူဓါတ္ ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈမ်ား ျပတ္ေတာက္သြားပါက ဘာလုပ္ရမည္ကို ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားရန္၊ သင့္မိသားစု(သို႕မဟုတ္)သင့္ပတ္ဝန္းက်င္မွ လူသားမိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ အသိပညာေပးေျပာဆိုထားၿပီး အေရးေပၚအေျခအေန အတြက္ အခ်ိန္မီႀကိဳတင္ဇတ္တိုက္ ေလ့က်င့္ထားရန္လိုအပ္ပါသည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အေရးေပၚအေျခအေနက်ေရာက္လွ်င္ အသံုးျပဳရန္ ပစၥည္းေသတၱာေလးမ်ား (Disaster survival kits) ကို ဝယ္ယူရရွိႏိုင္သကဲ့သို႕ ဝယ္ယူမရႏိုင္လွ်င္ မိမိပတ္ဝန္းက်င္တြင္လည္း အလားတူအေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ အသက္ရွင္သန္ေရးအတြက္ ပစၥည္းေလးမ်ားပါဝင္ေသာ ေသတၱာ/အထုပ္ စသည္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားရွိသင့္ပါသည္။

မိမိဘာသာျပင္ဆင္ရမည့္ အေရးေပၚအေျခအေန ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ အသက္ရွင္ေနႏိုင္ေရး အေထာက္အကူျပဳပစၥည္း ေသတၱာ/အထုပ္ေလးမ်ားတြင္ စည္သြတ္ဗူး အစားအစာအနည္းငယ္၊ ေသာက္ေရ (လိုအပ္လွ်င္ ေသာက္ေရအား လဲလွယ္ေပးေနရမည္ ျဖစ္ပါသည္) အဝတ္အထည္အနည္းငယ္၊ လူသံုးကုန္ ပစၥည္းအနည္းငယ္၊ ေစာင္အနည္းငယ္၊ ေရွးဦးသူနာျပဳေဆးေသတၱာ၊ ဓါတ္ခဲသံုး မီးအိမ္/ လက္ႏွိပ္ဓါတ္မီး ႏွင့္ လိုအပ္လွ်င္ ျပင္ပသတင္းမ်ားကို နားေထာင္ႏိုင္သည့္ ေရဒီယို စသည္ျဖင့္လိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ လိုအပ္ႏိုင္မည့္ အေရးႀကီးစာရြက္စာတမ္း မိတၱဴမ်ား (ျမန္မာျပည္တြင္ သန္းေခါင္စာရင္းမိတၱဴ၊ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ၊ အာမခံ စာရြက္စာတမ္းမိတၱဴ၊ လိုင္စင္မိတၱဴ၊ ရက္အနည္းငယ္ အေရးေပၚအခ်ိန္အေတာအတြင္းသံုးရန္ ေငြအနည္းငယ္ အစရွိသည္ျဖင့္ ကိုယ့္အေျခအေနႏွင့္ကိုယ္ ျပင္ဆင္ၿပီး ေရလံုေသာ ပလပ္စတစ္အိပ္ ေသတၱာစသည္ျဖင့္ ထည့္ကာ မိမိဝယ္ယူ/ျပဳလုပ္ထားေသာအေရးေပၚအေျခအေန ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ အသက္ကယ္ေသတၱာ (home made disaster survival kit) တြင္ အတူထည့္သြင္းထားသင့္ပါသည္။

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည့္အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း

 • ေရကို လူတစ္ဦးလွ်င္ တစ္ရက္ ၁ ဂါလံ ႏွဳန္းျဖင့္ ၁၄ ရက္စာအထိျပင္ဆင္သင့္သည္
 • ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ သံုးရန္ ေရကိုလည္းမ်ားမ်ားေလွာင္၍ျပင္ဆင္ထားသင့္သည္
 • မပုပ္မသိုးႏိုင္ေသာ အစားအစာ (စည္သြပ္ဗူး)၊ သစ္သီးေျခာက္မ်ားႏွင့္ ရည္ရွည္ခံေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား စသည္ျဖင့္ ျပင္ဆင္ထားသင့္သည္
 • ဆန္၊ ပဲ၊ ႏို႕ေျခာက္(ဒိန္ခဲ)၊ ကြတ္ကီးမုန္႕၊ ဘီစကစ္မုန္႕ စသည္တို႕ကိုလည္း စုေဆာင္းျပင္ဆင္ထားသင့္သည္
 • ကေလးႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားအတြက္ ဗီတာမင္ ႂကြယ္ဝသည့္ ေဆးဝါးအခ်ိဳ႕၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းႏွင့္ ဖ်ားနာျခင္းတို႕အတြက္ ေဆးဝါးအခ်ဳိ႕ တို႕သည္ ေရွးဦးသူနာျပဳေဆးေသတၱာတြင္ ပါဝင္သင့္သည့္ေဆးဝါးပစၥည္းမ်ား အျဖစ္ ျပင္ဆင္ထားသင့္သည္
 • အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ားရွိပါက ၄င္းတို႕အတြက္လည္း အစာအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ကာကြယ္ေဆး စသည္တို႕ကို disaster survival kit ျပင္ဆင္ရာတြင္ ထည့္သြင္း ျပင္ဆင္ထားသင့္ပါသည္
 • အေျခအေနကို လိုက္၍ အေရးေပၚအစားအစာမ်ားစားသံုးျခင္းဆိုင္ရာ အသိရွိေစရန္မိသားစုဝင္မ်ား သို႕မဟုတ္ မိမိရံုးဌာန အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ႀကိဳတင္မွာၾကားရွင္းျပထားသင့္သည္ (ဥပမာ – လွ်ပ္စစ္မီးေရရွည္ပ်က္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနတြင္ ေရခဲေသတၱာတြင္းမွ စားစရာမ်ားကို ပထမယူငင္ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ရန္ႏွင့္ အေအးခန္း(Deep Freezer) မွ အစားအစာမ်ားကို ေနာင္မွသာ ယူ၍ စားသံုးရန္)

အေျခအေနေပၚမူတည္၍ စားေရရိကၡာ စုေဆာင္းထားမႈအား ေခၽြတာစားသံုးရန္ ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းထားရမည္

အေရးေပၚအေျခအေနျဖစ္ေပၚလာသည့္အခါ လွ်ပ္စစ္မီးျဖတ္ေတာက္ျခင္း(Main Switch အားပိတ္ျခင္း/ဖြင့္ျခင္း)၊ ခ်က္ျပဳတ္ရန္ႏွင့္ အပူေပးရန္ ဓါတ္ေငြ႕သံုးပါက ဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းမ်ား ပိတ္ျခင္း/ဖြင့္ျခင္း၊ ေအးခဲပိတ္ဆို႕သြားေသာ ပိုက္မ်ားကို စံနစ္တက် အရည္ေပ်ာ္ေစျခင္း စသည့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္စဥ္ ထပ္မံျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအား ကာကြယ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း မိသားစုဝင္မ်ား၊ ရံုး/ဌာန အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ရွင္းလင္းမွာၾကားထားရပါမည္။

ထို႕ေနာက္ကယ္ဆယ္ေရးေသတၱာကို မိမိေနအိမ္(သို႕မဟုတ္)ရံုးအနီးတြက္ အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ ႀကိဳတင္၍ ျပင္ဆင္ ေဆာက္လုပ္ထားသင့္ေသာ အေဆာက္အဦ (သို႕မဟုတ္) မိတ္ေဆြတစ္ဦး၏ အိမ္(သို႕မဟုတ္)မိသားစု/ရံုးအဖြဲ႕သားမ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္တိုင္ပင္ၿပီး အသိေပးထားေသာ ေနရာတြင္ အလြယ္တကူဖြင့္ႏိုင္ေသာ ေသာ့ခတ္လွ်က္ ထားရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး မိတ္ေဆြ(သို႕မဟုတ္) အျခားလူမႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုမွ လာေရာက္၍အပ္ႏွံထားလွ်င္လည္း လက္ခံ သိမ္းဆည္းေပးထားရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႕ျဖင့္ မိမိေနရာတြင္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္မႈမရွိပါက အျခားတစ္ေနရာမွသဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္လာသူမ်ားအတြက္ အေရးေပၚအေျခအေနကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ အသက္ကယ္ေသတၱာ (home made disaster survival kit) အဆင္သင့္ ျဖစ္ေစရပါမည္။

ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလိုအပ္လာလွ်င္ အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္မည့္ အစာေရစာႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းအခ်ိဳ႕ကို ဝယ္ယူစုေဆာင္းသိမ္းဆည္းထားသင့္ပါသည္။

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆိုသည္မွာ ႀကိဳတင္သတိေပးမႈမရွိပဲ (သို႕မဟုတ္) ႀကိဳတင္သတိေပးရန္ အခ်ိန္လံုေလာက္စြာ မရရွိပဲ ရုတ္တရက္လည္း ျဖစ္ေပၚ ႀကံဳေတြ႕ရတတ္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္နားလည္ထားၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္တို႕ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရသည့္အခါ သင့္အိမ္၊ ရံုးဌာန တို႕မွ လွ်ပ္စစ္မီး၊ ေရ၊ ဆက္သြယ္ရန္ တယ္လီဖုန္းစသည္တို႕ ျပတ္ေတာက္ပ်က္စီးမႈမ်ားႏွင့္လည္း ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္ပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား/အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္သားမ်ားသည္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ႀကံဳေတြ႕ ခံစားရေသာ ေဒသ/ ေနရာသို႕ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ပြားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္ႏွင့္ အျမန္ဆံုးေရာက္ရွိ၍ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစား၍ လာေရာက္ၾကမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဒသအတြင္းမွလူတိုင္း၊ ေနရာတိုင္းဆီသို႕ အခ်ိန္မီေရာက္ရွိလာလိမ့္မည္ဟူ၍ကား အေသအခ်ာ ေမွ်ာ္လင့္ထား၍မရပါ။

ထို႕ေၾကာင့္ အထက္ပါျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ထားျခင္းသည္  သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း အာမ မခံႏိုင္ေသာ္လည္း သင္ႏွင့္ သင့္မိသားစုဝင္ မ်ားအတြက္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အသက္ဆက္လက္ရွင္သန္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးကို ရရွိေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

MMWEATHER သည္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားက်ေရာက္သည့္အခါ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈအႏၱရာယ္ နည္းႏိုင္သမွ်နည္းေအာင္  ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသင့္သည့္ အခ်က္မ်ားကို အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚမွ လက္လွမ္းမီရာ ရွာေဖြစုေဆာင္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုး လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ ဘာသာျပန္ဆိုတင္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္သည့္အခါ အေရးေပၚ လုပ္ေဆာင္ရန္မ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သင့္သည္မ်ားကို မည္သူမဆို ပါဝင္ေဆြးေႏြး အႀကံျပဳေပးၾကျခင္းျဖင့္  “သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားမွ ထိခိုက္မႈနည္းႏိုင္သမွ်နည္းေအာင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား” post အား ပိုမိုျပည့္စံုလာေစေရး အတြက္ ဝိုင္းဝန္း ကူညီေပးၾကပါရန္ အႏူးအညြတ္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

MMWEATHER ADMINISTRATION TEAM

One Response to “သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္မႈအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား”

 1. Lucas Cin Than Kham Says:

  This site is my first visit in the morning and the last visit site at evening for accessing updated weather information. Its very much interesting and valuable.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s