မုန္တိုင္း MORAKOT update

စေနေန႕ နံနက္ (ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ျဖင့္ ၃ နာရီခြဲခန္႕) တြင္ ကုန္းတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္စဥ္ အဆင့္ – ၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အျဖစ္ဝင္ေရာက္ႏိုင္

Tracking Info For Tropical Storm Morakot

18 GMT 08/03/09 21.2N 135.9E   35    Tropical Depression
18 GMT 08/04/09 21.2N 135.9E   35    Tropical Depression
00 GMT 08/04/09 21.8N 136.2E   40    Tropical Storm
06 GMT 08/04/09 22.3N 135.3E   45    Tropical Storm
12 GMT 08/04/09 22.4N 134.5E   50    Tropical Storm
18 GMT 08/04/09 22.4N 133.7E   60    Tropical Storm
18 GMT 08/05/09 22.4N 133.7E   60    Tropical Storm
00 GMT 08/05/09 22.5N 132.9E   65    Tropical Storm
06 GMT 08/05/09 22.8N 132.2E   65    Tropical Storm
050900z position near 23.0n 131.7e. 
Tropical Storm (TS) 09w (morakot), located approximately 325 nm southeast of Okinawa, Japan,
has tracked westward at 10 knots over the past six hours. 

Animated multispectral imagery shows convection consolidating into the center of a very large circulation along with deep convective bands
wrapping into the southern side of the circulation center. 

Good radial outflow, along with venting into a tropical upper tropospheric trough to the east, is also evident. A 050424z AMSU
image shows curved inflow lines on the surface wrapping into a low level circulation center along with deep convective curved banding
in the southwest quadrant of the system. 

The system is continuing to track westward under the steering influence of a sub-tropical ridge to the north. 

Current position is based on position estimates from pgtw and rjtd. Intensity is based on intensity estimate from pgtw.
Objective aids are in fair agreement with NOGAPS and GFS both losing the circulation after 36 hours and tracking erroneous artifacts to
the northeast but all other aids continue the system into the Mainland of China. Maximum significant wave height at 050600z is 19
feet. 

Next warnings at 051500z, 052100z, 060300z and 060900z.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s