ကပၸလီပင္လယ္အတြင္း ၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ငလွ်င္ဆက္လႈပ္

M 7.6, Andaman Islands, India region
Date: Monday, August 10, 2009 19:55:39 UTC  Tuesday, August 11, 2009 01:55:39 AM at epicenter
Depth: 33.10 km (20.57 mi)
M 4.7, Andaman Islands, India region
Date: Monday, August 10, 2009 21:19:39 UTC Tuesday, August 11, 2009 03:19:39 AM at epicenter
Depth: 23.70 km (14.73 mi)
M 4.8, Andaman Islands, India region
Date: Tuesday, August 11, 2009 00:20:11 UTC Tuesday, August 11, 2009 06:20:11 AM at epicenter
Depth: 35.00 km (21.75 mi)
M 4.7, Andaman Islands, India region
Date: Tuesday, August 11, 2009 06:10:04 UTC  Tuesday, August 11, 2009 12:10:04 PM at epicenter
Depth: 37.00 km (22.99 mi)
M 4.5, Andaman Islands, India region
Date: Tuesday, August 11, 2009 07:14:35 UTC Tuesday, August 11, 2009 01:14:35 PM at epicenter
Depth: 35.00 km (21.75 mi)
M 4.9, Andaman Islands, India region
Date: Tuesday, August 11, 2009 07:54:39 UTC Tuesday, August 11, 2009 01:54:39 PM at epicenter
Depth: 36.70 km (22.80 mi)

Date: Monday, August 10, 2009 19:55:39 UTC  Tuesday, August 11, 2009 01:55:39 AM at epicenter

Depth: 33.10 km (20.57 mi)

Magnitude 7.6 – ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION

M 4.7, Andaman Islands, India region

Date: Monday, August 10, 2009 21:19:39 UTC Tuesday, August 11, 2009 03:19:39 AM at epicenter

Depth: 23.70 km (14.73 mi)

Magnitude 4.7 – ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION

M 4.8, Andaman Islands, India region

Date: Tuesday, August 11, 2009 00:20:11 UTC Tuesday, August 11, 2009 06:20:11 AM at epicenter

Depth: 35.00 km (21.75 mi)

Magnitude 4.8 – ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION

M 4.7, Andaman Islands, India region

Date: Tuesday, August 11, 2009 06:10:04 UTC  Tuesday, August 11, 2009 12:10:04 PM at epicenter

Depth: 37.00 km (22.99 mi)

Magnitude 4.7 – ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION

M 4.5, Andaman Islands, India region

Date: Tuesday, August 11, 2009 07:14:35 UTC Tuesday, August 11, 2009 01:14:35 PM at epicenter

Depth: 35.00 km (21.75 mi)

Magnitude 4.5 – ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION

M 4.9, Andaman Islands, India region

Date: Tuesday, August 11, 2009 07:54:39 UTC Tuesday, August 11, 2009 01:54:39 PM at epicenter

Depth: 36.70 km (22.80 mi)

Magnitude 4.9 – ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION

အထက္မွာေဖၚျပခဲ့တာေတြကေတာ့ ဒီကေန႕ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႕ နံနက္မွာ (ငလွ်င္ဗဟိုခ်က္အခ်ိန္- ၁ နာရီ ၅၅ မိနစ္  ၃၉ စကၠန္႕ အခ်ိန္) အင္အားျပင္းတဲ့ ငလွ်င္ ကပၸလီပင္လယ္အတြင္းလႈပ္သြားၿပီးခဲ့တဲ့ေနာက္ – ဆက္တိုက္ဆိုသလို ဆက္ၿပီး လႈပ္ခဲ့တဲ့ အင္အားအသင့္အတင့္ရွိတဲ့ ငလွ်င္မ်ားလႈပ္ခတ္ခဲ့တဲ့ အေျခအေနျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္ပံုမွာ လႈပ္ခဲ့တဲ့ ေနရာမ်ားနဲ႕ Tetonic Plates မ်ား တည္ရွိပံုကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ ၄.၉ အထိရွိတဲ့ အင္အားအသင့္အတင့္ ငလွ်င္မ်ား  ၅ ႀကိမ္၊ ၇.၆ ရွိတဲ့ ငလွ်င္ႀကီး ၁ ႀကိမ္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အခု ၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ဆက္တိုက္လႈပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေလ့လာႏိုင္ရန္ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

11AUG-INDIA-REGION-3

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s