ျမန္မာ့ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၏ ရာသီဥတု ခန္႕မွန္းခ်က္ၾကည့္ႏိုင္ၿပီ

ျမန္မာ့ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားအနက္မွ Weather Under Ground ၏ RSS FEED ရရွိေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ိဳ႕၏ ရာသီဥတုခန္႕မွန္းခ်က္အေျခအေနကို ေအာက္ပါ link မွ တစ္ဆင့္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။

http://mmweather.com/cities-wx.html

၄င္း page တြင္ မပါဝင္ေသးသည့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားမွ မိမိလိုအပ္ေသာ ၿမိဳ႕မ်ားကို ၾကည့္ရႈလိုပါက uwinnaing@mmweather.com သို႕ Email ပို႕၍ျဖစ္ေစ၊ MMWEATHER GROUP တြင္ member အျဖစ္ ပါဝင္၍ျဖစ္ေစ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။

MMWEATHER GROUP သို႕ Member Subscription လုပ္ရန္ အခေၾကးေငြေပးဘို႕ မလိုပါ။ member မ်ားထံ mmweather group တြင္ တင္ေပးေနသည့္ သတင္းမ်ား Email မွ တစ္ဆင့္ အခမဲ့ လက္ခံရရွိႏိုင္ေစရန္ စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

cities-wx_html

MMWEATHER ၏ GOOGLE GROUP တြင္ member အျဖစ္ subcribe ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖင့္ World-wide reliabe weather and natural disaster resources မ်ားျဖစ္ၾကေသာ World Meteological Organization, USGS, NOAA, GDACS, Joint Typhone Warning Center (JTWC), Tropical Storm Rick (TSR), Weather Under Ground, စသည္တို႕မွ ရာသီဥတုႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ သတင္းမ်ား၊ လတ္တေလာအျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ ေလ့လာမွတ္သားဘြယ္ရာ ကမာၻတစ္လႊားမွ ရာသီဥတုႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ေျပာင္းလဲမႈ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား မိတ္ေဆြ အသံုးျပဳေနေသာ EMail မွတစ္ဆင့္ အလိုအေလွ်ာက္ ရယူ၊ သိရွိ၊ေလ့လာႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

MMWEATHER GROUP မွ အလိုအေလွ်ာက္ေပးပို႕ေနေသာ EMail မ်ားကို လက္ခံလိုျခင္းမရွိေတာ့လွ်င္ mmweather.1958@yahoo.com ႏွင့္ u.winnaing.2008@gmail.com သို႕ အေၾကာင္းၾကား ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ပါသည္။ Spam Mail ပို႕ေနေသာ ေၾကာ္ျငာ Group မဟုတ္သျဖင့္ MMWEATHER ADMINISTRATION TEAM မွ သင့္ EMAIL ကိုလက္ခံ ရရွိသည့္ႏွင့္ unsubscribe ျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

MMWEATHER GROUP EMAIL SUBSCRIPTION
FOR YOUR WORLD-WIDE WEATHER AND NATURAL DISASTER INFORMATION

Advertisements

2 Responses to “ျမန္မာ့ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၏ ရာသီဥတု ခန္႕မွန္းခ်က္ၾကည့္ႏိုင္ၿပီ”

  1. winnaing Says:

    MMWEATHER ရဲ႕ ရာသီဥတုနဲ႕သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ သတင္းမ်ားစုေဆာင္းေဖၚျပျခင္းနဲ႕ ျဖန္႕ေဝေပးျခင္းတို႕ကို MMWEATHER ဆိုတဲ့အမည္နဲ႕ စုစည္းၿပီး တည္ေဆာက္ထားပါတယ္။ အေသးစိတ္ဘယ္လိုလုပ္ေနတယ္ဆိုတာကိုေတာ့ https://mmweather.wordpress.com/comments-page/ မွာ ဖတ္ရႈေလ့လာႏိုင္ၾကပါတယ္။

  2. mmweather Says:

    MMWEATHER တြင္ ရာသီဥတုႏွင့္သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ ေလ့လာမွတ္သားသင္ယူစရာ ဗဟုသုတစာစဥ္မ်ား စသည္တို႕ကို ပါဝင္ကူညီေရးသားလိုသူမ်ား ဦးဝင္းႏိုင္ uwinnaing@mmweather.com ႏွင့္ ADMIN TEAM mmweather.1958@yahoo.com တို႕သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္။ WordPress ေပၚတြင္ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ေရးသားလိုပါက http://en.wordpress.com/signup/ တြင္ signup လုပ္၍ user name ရလွ်င္ mmweather သို႕ ေပးပို႕ကာ Author, Contributor, Editor စသည္ျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္သလို ပါဝင္ေရးသားႏိုင္ခြင့္ ရမည္ျဖစ္ပါသည္။


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s