အပူပိုင္းမုန္တိုင္း KROVANH(TWELVE) သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္

ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ နံနက္ ဝဝး၃ဝ နာရီ TSR သတိေပးထုတ္ျပန္ခ်က္

Storm Alert issued at 30 Aug, 2009 18:00 GMT

Tropical Storm KROVANH is forecast to strike land to the following likelihood(s) at the given lead time(s):

Yellow Alert Country(s) or Province(s)
Japan
probability for CAT 1 or above is 15% within 12 hours
probability for TS is 100% within 12 hours

Yellow Alert City(s) and Town(s)
Tokyo (35.7 N, 139.8 E)
probability for TS is 95% within 12 hours
Iwaki (37.0 N, 140.8 E)
probability for TS is 90% in about 24 hours
Sendai (38.3 N, 140.9 E)
probability for TS is 80% in about 24 hours
Miyako (39.7 N, 141.9 E)
probability for TS is 65% in about 24 hours
Shizuoka (35.0 N, 138.5 E)
probability for TS is 60% within 12 hours

Note that
Yellow Alert (Elevated) is CAT 1 or above to between 10% and 30% probability, or TS to above 50% probability.
CAT 1 means Typhoon strength winds of at least 74 mph, 119 km/h or 64 knots 1-min sustained.
TS means Tropical Storm strength winds of at least 39 mph, 63 km/h or 34 knots 1-min sustained.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s