အပူပိုင္းမုန္တိုင္း KOPPU update-2

အပူပိုင္းမုန္တိုင္း KOPPU အတြက္ အဝါေရာင္သတိေပးခ်က္ကို TSR (Tropical Storm Risk) မွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာလိုက္ပါသည္။

ေၾကျငာခ်က္ မူရင္းမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ၿပီး တရုတ္ႏိုင္ငံ၊ ေဟာင္ေကာင္ ႏွင့္ မကာအို တို႕ အတြက္ ေနာက္ ၁၂ ရီအတြင္း မုန္တိုင္းဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ႏိုင္ေျခ အဆင့္-၁(CAT-1) ၂၅ % ေသျခာမႈရွိၿပီး၊ မုန္တိုင္းဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ႏိုင္ေျခမွာ တရုတ္ႏိုင္ငံ-၁ဝဝ% ၊ ေဟာင္ေကာင္ ၉၅% ႏွင့္ မကာအို ၉၅% ျဖစ္ေၾကာင္းပါရွိပါသည္။

အဝါေရာင္အဆင့္သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္သည့္ ၿမိဳ႕မ်ားမွာ ေဟာင္ေကာင္- ၈ဝ% ၊ Maoming ၇ဝ% ၊ Guangzhou ၆၅% ႏွင့္ Zhanjiang ၆ဝ% တို႕ျဖစ္ၾကပါသည္။

အဝါေရာင္အဆင့္သတိေပးခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ရွင္းလင္းခ်က္ –

CAT-1 အဆင့္မုန္တိုင္း ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ႏိုင္ေျခ ၁ဝ% မွ ၃ဝ% (သို႕မဟုတ္) အပူပိုင္းမုန္တိုင္း (TS) အဆင့္တိုက္ခတ္ေျခ ၅ဝ% ႏွင့္ အထက္
CAT-1 အဆင့္ မုန္တိုင္းဆိုသည္မွာ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၇၄ မိုင္ႏွဳန္း(၁၁၉ ကီလိုမီတာ)ႏွင့္ အထက္(သို႕မဟုတ္) ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၆၄မိုင္ႏွဳန္းျဖင့္ တစ္မိနစ္ထက္ပိုၾကာေအာင္ဆက္တိုက္တိုက္ခတ္လွ်င္ CAT-1 အဆင့္ မုန္တိုင္းအျဖစ္သတ္မွတ္ပါသည္။

TS (Tropical Storm – အပူပိုင္းမုန္တိုင္း) ဆိုသည္မွာ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီလွ်င္ ၃၉ မိုင္(၆၃ ကီလိုမီတာ) ႏွဳန္း သို႕မဟုတ္ တစ္နာရီလွ်င္ ၃၄ မိုင္ႏွဳန္းျဖင့္ တစ္မိနစ္ထက္ပိုၾကာေအာင္တိုက္ခတ္လွ်င္ TS အဆင့္ သတ္မွတ္ပါသည္။

မုန္တိုင္းအေျခအေနမွာ အဆင့္-၁ (CAT-1 )သို႕ ေရာက္လာႏိုင္ေၾကာင္းခန္႕မွန္းထားသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။

=========================================================================

Original Warning Message from TSR

Tropical Storm KOPPU is forecast to strike land to the following likelihood(s) at the given lead time(s):

Yellow Alert Country(s) or Province(s)
China
probability for CAT 1 or above is 25% within 12 hours
probability for TS is 100% within 12 hours
Hong Kong
probability for TS is 95% within 12 hours
Macau
probability for TS is 95% within 12 hours
Yellow Alert City(s) and Town(s)
Hong Kong (22.4 N, 114.2 E)
probability for TS is 80% within 12 hours
Maoming (21.9 N, 110.9 E)
probability for TS is 70% in about 24 hours
Guangzhou (23.1 N, 113.3 E)
probability for TS is 65% in about 24 hours
Zhanjiang (21.2 N, 110.3 E)
probability for TS is 60% in about 24 hours

Note that
Yellow Alert (Elevated) is CAT 1 or above to between 10% and 30% probability, or TS to above 50% probability.
CAT 1 means Typhoon strength winds of at least 74 mph, 119 km/h or 64 knots 1-min sustained.
TS means Tropical Storm strength winds of at least 39 mph, 63 km/h or 34 knots 1-min sustained.

2 Responses to “အပူပိုင္းမုန္တိုင္း KOPPU update-2”

 1. mmweather Says:

  Coordinates and strength of KOPPU
  Time and date Lat-Lon Wind-speed Status
  00 GMT 09/13/09 20.1N 121.2E 35 Tropical Depression
  06 GMT 09/13/09 19.3N 119.1E 35 Tropical Depression
  12 GMT 09/13/09 19.3N 117.8E 35 Tropical Depression
  18 GMT 09/13/09 19.9N 116.6E 50 Tropical Storm
  18 GMT 09/14/09 19.9N 116.6E 50 Tropical Storm
  00 GMT 09/14/09 19.9N 115.8E 50 Tropical Storm
  06 GMT 09/14/09 20.4N 115.0E 70 Tropical Storm

 2. mmweather Says:

  မုန္တိုင္းဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ႏိုင္သည့္ေဒသမ်ားျပေျမပံုၾကည့္ရန္ http://sites.google.com/site/mmweathernow/Home/Koppu-WUND-01.gif?attredirects=0


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s