အပူပိုင္းမုန္တိုင္း KOPPU ေဟာင္ေကာင္-မကာအိုအနီးမွ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္လိမ့္မည္

လာမည့္ ၂၄ နာရီအတြင္း အပူပိုင္းမုန္တိုင္း KOPPU သည္တရုတ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခကို Yangdong ႏွင့္ Jiancheng အေနာက္ဘက္ မိုင္ ၃ဝ ခန္႕ Yanxi-countrysite အနီးမွ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္စဥ္ အဆင့္-၁ မုန္တိုင္း(တစ္နာရီလွ်င္ ၇၅ မိုင္မွ ၉၂ မိုင္ႏွဳန္းျဖင့္) ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ႏိုင္ၿပီး – ကုန္းတြင္းသို႕ ေရာက္ရွိၿပီးသည့္အခါ ေျမမ်က္ႏွာျပင္အေနအထားေၾကာင့္ ခ်က္ခ်င္း အားေပ်ာ့ကာ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိ၍ အားေပ်ာ့ပ်က္ပ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္မကာအိုတို႕သည္ မုန္တိုင္းျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ႏိုင္သည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ရွိေနၿပီး ဝင္ေရာက္တိုက္တိုက္ခတ္မႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရာႏွဳန္း ၁ဝဝ%ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းအတြက္ အဝါေရာင္အဆင့္ သတိေပးခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s