တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း KOPPU အတြက္ အနီေရာင္သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ေရာက္ရွိသြားသည့္ KOPPU အတြက္
အနီေရာင္အဆင့္ သတိေပးခ်က္ကို TSR မွ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါသည္။

ႏိုင္ငံအဆင့္ – အနီေရာင္သတိေပးခ်က္

တရုတ္
မုန္တိုင္းအဆင့္ CAT1 ႏွင့္အထက္ ၉ဝ%
မုန္တိုင္းအဆင့္ TS (အပူပိုင္းမုန္တိုင္း) ၁ဝဝ%

မကာအို
မုန္တိုင္းအဆင့္ CAT1 ႏွင့္အထက္ ၃၅%
မုန္တိုင္းအဆင့္ TS (အပူပိုင္းမုန္တိုင္း) ၁ဝဝ%

အဝါေရာင္သတိေပးခ်က္
ေဟာင္ေကာင္
အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအဆင့္ ၁ဝဝ%

ၿမိဳ႕မ်ား – အဝါေရာင္အဆင့္ သတိေပးခ်က္
ေဟာင္ေကာင္ – အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအဆင့္ျဖင့္ ၁ဝဝ%
Guangzhou (23.1 N, 113.3 E) – အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအဆင့္ျဖင့္ ေနာက္ ၁၂ နာရီအတြင္း ၉ဝ%
Maoming (21.9 N, 110.9 E) –  အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအဆင့္ျဖင့္ ေနာက္ ၁၂ နာရီအတြင္း ၆ဝ%

အေရာင္အဆင့္သတ္မွတ္မႈ ရွင္းလင္းခ်က္
အနီေရာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္သည္ – အင္အားျပင္း – CAT1 အဆင့္ျဖင့္ ၃၅% မွ ၁ဝဝ% အထိ ေသခ်ာမႈရွိလွ်င္ ထုတ္ျပန္ပါသည္။
အဝါေရာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္သည္ –  အင္အားျပင္း – CAT1 အဆင့္ျဖင့္ ၁ဝ% မွ ၃၅% အထိ ေသခ်ာမႈရွိလွ်င္ ထုတ္ျပန္ပါသည္။
CAT1 မုန္တိုင္းအဆင့္ဆိုသည္မွာ –  ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၇၄ မိုင္ႏွဳန္း(၁၁၉ ကီလိုမီတာ)ႏွင့္ အထက္(သို႕မဟုတ္) ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၆၄မိုင္ႏွဳန္းျဖင့္ တစ္မိနစ္ထက္ပိုၾကာေအာင္ဆက္တိုက္တိုက္ခတ္လွ်င္ CAT-1 အဆင့္ မုန္တိုင္းအျဖစ္သတ္မွတ္ပါသည္။

ယခုသတင္းတင္ခ်ိန္တြင္ ကုန္းတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္

===========================ORIGINAL MESSAGE=========================

Typhoon KOPPU is forecast to strike land to the following likelihood(s) at the given lead time(s):

Red Alert Country(s) or Province(s)
China
probability for CAT 1 or above is 90% currently
probability for TS is 100% currently
Macau
probability for CAT 1 or above is 35% currently
probability for TS is 100% currently

Yellow Alert Country(s) or Province(s)
Hong Kong
probability for TS is 100% currently
Yellow Alert City(s) and Town(s)
Hong Kong (22.4 N, 114.2 E)
probability for TS is 100% currently
Guangzhou (23.1 N, 113.3 E)
probability for TS is 90% within 12 hours
Maoming (21.9 N, 110.9 E)
probability for TS is 60% within 12 hours

Note that
Red Alert (Severe) is CAT 1 or above to between 31% and 100% probability.
Yellow Alert (Elevated) is CAT 1 or above to between 10% and 30% probability, or TS to above 50% probability.
CAT 1 means Typhoon strength winds of at least 74 mph, 119 km/h or 64 knots 1-min sustained.
TS means Tropical Storm strength winds of at least 39 mph, 63 km/h or 34 knots 1-min sustained.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s