ဗီယက္နမ္ႏွင့္လာအိုတို႕သို႕ KETSANA သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံတို႕အတြက္ TSR(Tropical Storm Risk) မွ အဝါေရာင္အဆင့္ မုန္တိုင္းသတိေပးခ်က္အား စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႕ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂း၃ဝ နာရီ (0600 GMT) တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါသည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္မူရင္းမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္ –

Storm Alert issued at 27 Sep, 2009 6:00 GMT

Tropical Storm KETSANA is forecast to strike land to the following likelihood(s) at the given lead time(s):

Yellow Alert Country(s) or Province(s)
Vietnam
probability for CAT 1 or above is 15% in about 36 hours
probability for TS is 65% in about 36 hours
Laos
probability for TS is 55% in about 72 hours


Yellow Alert City(s) and Town(s)
Quang Ngai (15.1 N, 108.8 E)
probability for CAT 1 or above is 10% in about 36 hours
probability for TS is 60% in about 36 hours
Da Nang (16.1 N, 108.2 E)
probability for CAT 1 or above is 15% in about 48 hours
probability for TS is 55% in about 36 hours

Note that
Yellow Alert (Elevated) is CAT 1 or above to between 10% and 30% probability, or TS to above 50% probability.
CAT 1 means Typhoon strength winds of at least 74 mph, 119 km/h or 64 knots 1-min sustained.
TS means Tropical Storm strength winds of at least 39 mph, 63 km/h or 34 knots 1-min sustained.

==================================================================

wp200917_5day_3

KETSANA-27sep

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s