တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း PARMA

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း PARMA (ဖိလစ္ပိုင္အမည္ – PRE-PEPENG) သည္ YAP ကၽြန္းကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး PAR (Phillipine Area of Responsibility) သို႕ စတင္ဝင္ေရာက္ေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း PARMA ၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖၚျပလိုက္ပါသည္ –

Time/Date: 12:00 PM PST Wed September 30 2009
Location of Eye: 9.6º N Lat 135.8º E Lon
Distance 1: 90 km (48 nm) East of P.A.R.
Distance 2: 250 km (135 nm) West of Yap, FSM
Distance 3: 295 km (158 nm) NNE of Koror, Palau
Distance 4: 1,130 km (610 nm) East of Surigao City
Distance 5: 1,440 km (778 nm) ESE of Metro Naga/CWC
Distance 6: 1,690 km (912 nm) SE of Metro Manila
MaxWinds (1-min avg): 120 kph (65 kts) near the eye
Peak Wind Gusts: 150 kph (80 kts)
Saffir-Simpson Scale: Category 1
Coastal Storm Surge Height: 4-5 feet [1.2-1.7 m]
Central Pressure: 974 millibars (hPa)
Recent Movement: NW @ 26 kph (14 kts)
General Direction: Philippine Sea-Taiwan Area
Size (in Diameter): 295 km (160 nm) / Small
Max Sea Wave Height (near center): 18 ft (5.4 m)
NWS-Guam TrackMap (for Public): 11 AM PST Wed Sep 30
JTWC Ship Avoidance TrackMap: 00 GMT Wed Sep 30
Multi-Agency Forecast TrackMap: 11 AM Wed Sep 30
TSR Wind Probabilities: Current to 5-days Ahead
Zoomed Satellite Pic: Near Real-Time
Wunderground Animation: 6-12 hr. GIF Loop
 • Time/Date: 12:00 PM PST Wed September 30 2009
 • Location of Eye: 9.6º N Lat 135.8º E Lon
 • Distance 1: 90 km (48 nm) East of P.A.R.
 • Distance 2: 250 km (135 nm) West of Yap, FSM
 • Distance 3: 295 km (158 nm) NNE of Koror, Palau
 • Distance 4: 1,130 km (610 nm) East of Surigao City
 • Distance 5: 1,440 km (778 nm) ESE of Metro Naga/CWC
 • Distance 6: 1,690 km (912 nm) SE of Metro Manila
 • MaxWinds (1-min avg): 120 kph (65 kts) near the eye
 • Peak Wind Gusts: 150 kph (80 kts)
 • Saffir-Simpson Scale: Category 1
 • Coastal Storm Surge Height: 4-5 feet [1.2-1.7 m]
 • Central Pressure: 974 millibars (hPa)
 • Recent Movement: NW @ 26 kph (14 kts)
 • General Direction: Philippine Sea-Taiwan Area
 • Size (in Diameter): 295 km (160 nm) / Small
 • Max Sea Wave Height (near center): 18 ft (5.4 m)
 • NWS-Guam TrackMap (for Public): 11 AM PST Wed Sep 30
 • JTWC Ship Avoidance TrackMap: 00 GMT Wed Sep 30
 • Multi-Agency Forecast TrackMap: 11 AM Wed Sep 30
 • TSR Wind Probabilities: Current to 5-days Ahead
 • Zoomed Satellite Pic: Near Real-Time
 • Wunderground Animation: 6-12 hr. GIF Loop

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s