ေရွ႕က PARMA ေနာက္မွာ MELOR

စူပါတိုင္ဖြန္း PARMA ႏွင့္ ေနာက္မွ လိုက္လာေသာ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MELOR တို႕ ကို ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႕  ညေန ၄ နာရီက ရရွိေသာ ၿဂိဳလ္တုဓါတ္ပံုတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းေတြ႕ျမင္ရပါသည္။

စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း PARMA သည္တစ္နာရီလွ်င္ မိုင္ ၂ဝ ႏွဳန္းျဖင့္ ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိရာ Isbela-Cagayan သို႕ ယခင္မွန္းထားသည္ထက္ ပိုမိုေစာၿပီးေရာက္ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း T2K ေနာက္ဆံုးခန္႕မွန္းခ်က္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။

မုန္တိုင္း၏ အင္အားျပင္းထန္ေသာ အတြင္းပိုင္းသည္ Becol Peninsula ႏွင့္ ပိုမိုနီးကပ္လာေနေၾကာင္း၊ ေလတိုက္ႏွဳန္း ၂၄ဝ မွ ၂၉၅ ကီလိုမီတာႏွဳန္း (၁၄၉ မွ ၁၈၅ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕) အထိရွိမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆက္လက္ေဖၚျပထားပါသည္။

latest_mtsat_ir2_fd

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s