ဗီယက္နမ္ကမ္းေျခကိုျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ေတာ့မည့္အပူပိုင္းမုန္တိုင္း PARMA

အပူပိုင္းမုန္တိုင္း PARMA သည္ လာမည့္ ၂၄ နာရီအတြင္း ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၏ ေျမာက္ပိုင္းကမ္းေျခအား Sầm Sơn ၿမိဳ႕အနီးမွ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ Sầm Sơn ၿမိဳ႕သည္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၏ ေျမာက္ပိုင္း Thanh Hóa ျပည္နယ္တြင္တည္ရွိေသာ ပင္လယ္ကမ္းေျခၿမိဳ႕ေလးျဖစ္ပါသည္။ မုန္တိုင္းသည္ ၄င္းျပည္နယ္အတြင္း Hoang Thanh ႏွင့္ Hoang Phu ၿမိဳ႕ႏွစ္ၿမိဳ႕အၾကားမွဝင္ေရာက္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားၿပီး ကုန္းတြင္းသို႕ဝင္ေရာက္စဥ္ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီလွ်င္ မိုင္ ၄ဝ မွ မိုင္ ၅ဝ အထိရွိမည္ျဖစ္ၿပီး၊ မုန္တိုင္းဒီေရမွာ ေအာက္တိုဘာလ ၁၃ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂း၃ဝ နာရီသတင္းရရွိခ်က္အရ ၁၁ ေပ ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။
ယခုအခ်ိန္တြင္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း PARMA သည္ ဟိုင္နန္ကၽြန္းအားျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ မူလက ခန္႕မွန္းထားသကဲ့သို႕ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအျဖစ္အားေပ်ာ့သြားျခင္းမရွိပဲ ဟႏြိဳင္ၿမိဳ႕၏ အေရွ႕-အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၁၃ဝ ခန္႕တြင္ ဗဟိုျပဳကာ အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနပါသည္။ လာမည့္ ၂၄ နာရီအတြင္း ကုန္းတြင္းသို႕ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ေလဖိအားနည္ရပ္ဝန္းအျဖစ္အားေပ်ာ့သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ ၃၆ နာရီ (ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၂၄း၃ဝနာရီ) အထိေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအျဖစ္ဆက္လက္တည္ေနဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း TSR ခန္႕မွန္းခ်က္တြင္ေတြ႕ရွိရပါသည္။
Sầm Sơn is a resort town in Northern Vietnam, situated 16 km east of Thanh Hoa Province’s capital, Thanh Hoa, on the shore of the South China Sea.
Thanh Hóa is the capital city of Vietnam’s Thanh Hóa Province. The population of Thanh Hóa city is nearly 200,000 with an area of only 57.9 square kilometers.

အပူပိုင္းမုန္တိုင္း PARMA သည္ လာမည့္ ၂၄ နာရီအတြင္း ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၏ ေျမာက္ပိုင္းကမ္းေျခအား Sầm Sơn ၿမိဳ႕အနီးမွ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ Sầm Sơn ၿမိဳ႕သည္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၏ ေျမာက္ပိုင္း Thanh Hóa ျပည္နယ္တြင္တည္ရွိေသာ ပင္လယ္ကမ္းေျခၿမိဳ႕ေလးျဖစ္ပါသည္။ မုန္တိုင္းသည္ ၄င္းျပည္နယ္အတြင္းသို႕ ဆက္လက္ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္  Hoang Thanh ႏွင့္ Hoang Phu ၿမိဳ႕ႏွစ္ၿမိဳ႕အၾကားမွျဖတ္ေက်ာ္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားၿပီး ကုန္းတြင္းသို႕ဝင္ေရာက္စဥ္ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီလွ်င္ မိုင္ ၄ဝ မွ မိုင္ ၅ဝ အထိရွိမည္ျဖစ္ၿပီး၊ မုန္တိုင္းဒီေရမွာ ေအာက္တိုဘာလ ၁၃ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂း၃ဝ နာရီသတင္းရရွိခ်က္အရ ၁၁ ေပ ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

Sầm Sơn is a resort town in Northern Vietnam, situated 16 km east of Thanh Hoa Province’s capital, Thanh Hoa, on the shore of the South China Sea. Thanh Hóa is the capital city of Vietnam’s Thanh Hóa Province. The population of Thanh Hóa city is nearly 200,000 with an area of only 57.9 square kilometers.

ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၃ ရက္ ညေန ၂ နာရီတြင္ ရရွိေသာ ၿဂိဳလ္တုဓါတ္ပံု

ယခုအခ်ိန္တြင္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း PARMA သည္ ဟိုင္နန္ကၽြန္းအားျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ မူလက ခန္႕မွန္းထားသကဲ့သို႕ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအျဖစ္အားေပ်ာ့သြားျခင္းမရွိပဲ ဟႏြိဳင္ၿမိဳ႕၏ အေရွ႕-အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၁၃ဝ ခန္႕တြင္ ဗဟိုျပဳကာ အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနပါသည္။ လာမည့္ ၂၄ နာရီအတြင္း ကုန္းတြင္းသို႕ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ေလဖိအားနည္ရပ္ဝန္း အျဖစ္အားေပ်ာ့သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ ၃၆ နာရီ (ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၂၄း၃ဝနာရီ) အထိေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ေနဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း TSR ခန္႕မွန္းခ်က္တြင္ေတြ႕ရွိရပါသည္။

13OCT-track-landfall

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s