တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း LUPIT အတြက္ TSR သတိေပးခ်က္ ထုတ္ၿပီ

Tropical Storm Risk(TSR) မွ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းLUPIT အတြက္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသည္ အႏၱရာယ္ရွိေၾကာင္း အဝါေရာင္အဆင့္ သတိေပးခ်က္ ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီျဖစ္ပါသည္။

Storm Alert issued at 16 Oct, 2009 6:00 GMT

Typhoon LUPIT is forecast to strike land to the following likelihood(s) at the given lead time(s):

Yellow Alert Country(s) or Province(s)
the Philippines
probability for CAT 1 or above is 15% in about 120 hours
probability for TS is 20% in about 96 hours
Yellow Alert City(s) and Town(s)
Soliven (17.0 N, 122.4 E)
probability for CAT 1 or above is 15% in about 120 hours
probability for TS is 20% in about 96 hours
Laoag (18.2 N, 120.7 E)
probability for CAT 1 or above is 15% in about 120 hours
probability for TS is 20% in about 120 hours
Vigan (17.5 N, 120.5 E)
probability for CAT 1 or above is 15% in about 120 hours
probability for TS is 20% in about 120 hours
San Jose (15.8 N, 121.5 E)
probability for CAT 1 or above is 10% in about 120 hours
probability for TS is 20% in about 120 hours

Note that
Yellow Alert (Elevated) is CAT 1 or above to between 10% and 30% probability, or TS to above 50% probability.
CAT 1 means Typhoon strength winds of at least 74 mph, 119 km/h or 64 knots 1-min sustained.
TS means Tropical Storm strength winds of at least 39 mph, 63 km/h or 34 knots 1-min sustained.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s