တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း LUPIT ၏ အေျခအေန update

လာမည့္ စေနႏွင့္ တနဂၤေႏြရံုးပိတ္ရက္မ်ားအတြင္း တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း LUPIT ၏ အေျခအေနအား ယခု post တြင္ ဆက္လက္ေလ့လာ ၾကည့္ရႈႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ WUND မွာ ေအာက္ပါပံုသည္ update ရွိေနပါက refresh လုပ္လွ်င္ ေျပာင္းလဲသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေျမငလွ်င္ ျပင္းအား ၅ ႏွင့္ အထက္ လႈပ္ခတ္မႈမ်ားသည္ http://mmweather.ning.com တြင္ အလိုအေလွ်ာက္ update ျဖစ္ေနမည္ျဖစ္ပါသည္။

mmweather group post မ်ားအေျခအေနထူးျခား၍တင္ေပးရန္လိုလွ်င္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွာ ကိုစိုးထိုက္က ဆက္လက္တင္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Advertisements

One Response to “တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း LUPIT ၏ အေျခအေန update”

  1. mmweather Says:

    Please view more links on http://mmweather.com and news updates on http://www.mmweather.com/recent-updates.html
    Also see Flash tracking map at http://bit.ly/2vY3m9


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s