တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း LUPIT လမ္းေၾကာင္းေျမာက္ဘက္သို႕ အနည္းငယ္ေရြ႕

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း LUPIT ၏ လမ္းေၾကာင္းမွာ ေျမာက္ဘက္သို႕ အနည္းငယ္ေရြ႕လ်ားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း TSR ၏ လာမည့္ ၂၄ နာရီ ခန္႕မွန္းခ်က္ ေအာက္ေဖၚျပပါ ပံုတြင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ သို႕ရာတြင္ ႏို္င္ငံတကာ မိုးေလဝသဌာန ၆ ခုမွ ခန္႕မွန္းေျခလမ္းေၾကာင္းပံု တြင္ ေဟာင္ေကာင္၏ ခန္႕မွန္းခ်က္မွာ ေတာင္ဘက္တြင္သာရွိေနေသးသည္ကိုေတြ႕ျမင္ရၿပီး ေဘဂ်င္းႏွင့္ ဂ်ပန္တို႕၏ ခန္႕မွန္းခ်က္လမ္းေၾကာင္းမွာမူ ေျမာက္ဘက္သို႕ မ်ားသည္ကိုေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ သမုဒၵရာေရအပူခ်ိန္ႏွင့္ ေသသတြင္းျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိေနသည့္ ေလထုလႈပ္ရွားမႈအေျခအေနမ်ားေပၚမူတည္၍ မုန္တိုင္းလမ္းေၾကာင္း ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ား အေျပာင္းအလဲ အနည္းငယ္ရွိႏိုင္သည္ကို mmweather မွ ၿပီးခဲ့သည့္ ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အတြင္းျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ မုန္တိုင္းမ်ားအား ေလ့လာခဲ့ရာတြင္ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ပိုမို သိရွိလာၿပီဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာ မိုးေလဝဌာန ၆ ခုမွ ခန္႕မွန္းေသာ လမ္းေၾကာင္း (ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၆ နာရီခြဲ)

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း LUPIT ၏ ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ဆက္လက္ တင္ျပေပးသြားပါမည္ –

TSR မွ ယေန႕နံနက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝဝး၃ဝ နာရီသတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတစ္ခုလံုး အတြက္ CAT1 ႏွင့္ အထက္အဆင့္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ႏိုင္ေျခ ၅ဝ% ၊ အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအဆင့္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ႏိုင္ေျခ ၈ဝ% ရွိေၾကာင္းေဖၚျပထားၿပီး အနီေရာင္အဆင့္ သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ထားကာ၊ Soliven (17.0 N, 122.4 E)၊ Laoag (18.2 N, 120.7 E)ႏွင့္ Vigan (17.5 N, 120.5 E) ၿမိဳ႕မ်ားအတြက္ အဆင့္-၁ CAT-1 ျဖင့္ ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ႏိုင္ေျခ ၅ဝ%မွ ၆၅% အထိရွိေၾကာင္းေဖၚျပကာ အဝါေရာင္အဆင့္ သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ထားသည္ ကိုေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ (TSR သတိေပးခ်က္ မူရင္းအား ေဖၚျပထားပါသည္)

Storm Alert issued at 20 Oct, 2009 18:00 GMT

Typhoon LUPIT is forecast to strike land to the following likelihood(s) at the given lead time(s):

Red Alert Country(s) or Province(s)
the Philippines
probability for CAT 1 or above is 50% in about 48 hours
probability for TS is 80% in about 36 hours

Yellow Alert City(s) and Town(s)
Soliven (17.0 N, 122.4 E)
probability for CAT 1 or above is 15% in about 48 hours
probability for TS is 65% in about 48 hours
Laoag (18.2 N, 120.7 E)
probability for CAT 1 or above is 25% in about 72 hours
probability for TS is 60% in about 48 hours
Vigan (17.5 N, 120.5 E)
probability for CAT 1 or above is 20% in about 96 hours
probability for TS is 50% in about 48 hours

Note that
Red Alert (Severe) is CAT 1 or above to between 31% and 100% probability.
Yellow Alert (Elevated) is CAT 1 or above to between 10% and 30% probability, or TS to above 50% probability.
CAT 1 means Typhoon strength winds of at least 74 mph, 119 km/h or 64 knots 1-min sustained.
TS means Tropical Storm strength winds of at least 39 mph, 63 km/h or 34 knots 1-min sustained.

လာမည့္ ၂၄ နာရီအတြက္ ခန္႕မွန္းထားသည့္ မုန္တိုင္းဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ခံရမႈျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရာခိုင္ႏွဳန္းျပ ပံုတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းအျပင္ ထိုင္ဝမ္ေတာင္ပိုင္းသည္လည္း မုန္တိုင္းတိုက္ခတ္မႈဒဏ္ကိုခံရႏိုင္ေၾကာင္းေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s