တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း LUPIT ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ဦးမည္ေလာ?

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း LUPIT ၏ လမ္းေၾကာင္းအေျခအေနမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း PARMA ကဲ့သို႕ မေရမရာ အေျခအေနသို႕ ျဖစ္လာေနေၾကာင္း ေတြ႕ရျပန္ပါသည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ ရက္ေန႕မွစတင္၍ မုန္တိုင္း LUPIT သည္ ေျမာက္ဘက္မွာ အေရွ႕-အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ သို႕ ျပန္လည္ဦးလွည့္ကာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေတာင္ဘက္ဆီသို႕ ဦးတည္ႏိုင္ေၾကာင္း ဂ်ပန္မိုးေလဝသဌာနမွ လာမည့္ ၅ ရက္ႀကိဳတင္ ခန္႕မွန္းခ်က္ျပပံုတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖၚျပထားသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။ ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ Fujiwhara effect ကဲ့သို႕ အင္အားျပင္း သည့္ စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းႀကီးတစ္ခု အနီးတြင္ ရွိေန၍ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ျခင္းကား မဟုတ္ပါ။ ေဒသအတြင္းျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္း/မ်ားမႈ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္မိုးေလဝသဌာန ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။ ထို႕ျပင္ ေျခာက္ေသြ႕ေအးျမေသာေလမ်ား မုန္တိုင္းဗဟိုသို႕ စီးဝင္မႈကလည္း မုန္တိုင္းကို အားေလ်ာ့ေစပါသည္။ ေတာင္ဘက္သို႕ ဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္းေျပာင္းလာၿပီး ပူေႏြး၍စိုထိုင္းဆမ်ားသည့္ ေလမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕မႈ မရွိမခ်င္း မုန္တိုင္းမွာ အားျပန္ေကာင္းလာလိမ့္မည္မဟုတ္ဟု WUND မွ မိုးေလဝသပညာရွင္ တစ္ဦး၏ ေဆာင္းပါး၌ ေရးသားေဖၚျပထားသည္ကို မွတ္သားရပါသည္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံအတြက္ စိတ္ေအးရမည့္အေျခအေနျဖစ္လာသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္၊ လံုးဝစိတ္ခ်ရေသာ အေနအထားကား မျဖစ္ေသးပါ၊ လာမည့္ ၄၈ နာရီ – ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ဝ၆း၃ဝ နာရီ 00:00 UTC အထိေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီးေသာ အေျခအေနမ်ားအရ မုန္တိုင္း၏ လမ္းေၾကာင္းမွ မူလ ခန္႕မွန္းထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းမွ ေျမာက္ဘက္သို႕ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲ ေရြ႕လ်ားေနေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္မိုးေလဝသ-၅ရက္-ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းပံု

မိုးေလဝသဌာန ၆ ခုမွ ခန္႕မွန္းလမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ JTWC မွ အပ က်န္ႏိုင္ငံမ်ားက အေရွ႕-အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သို႕ ျပန္လည္ဦးတည္ေရြ႕လ်ားႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႕မွန္းထားသည့္ပံု ကို ယခုလိုေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

Advertisements

One Response to “တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း LUPIT ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ဦးမည္ေလာ?”

  1. mmweather Says:

    တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း LUPIT ၏ ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၆နာရီ ၃ဝ မွ ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ ရက္ေန႕ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ည ၁၁ နာရီအထိ လမ္းေၾကာင္းအေျခအေနျပပံု


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s