ယေန႕ညသန္းေခါင္တြင္မုန္တိုင္းျဖစ္လာမည့္ 23W

ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ယေန႕ည သန္းေခါင္ယံ အေက်ာ္တြင္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ ကူးေျပာင္းကာ အင္အားပိုမိုေကာင္းလာမည့္ TWENTY-THREE သည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသို႕ လာမည့္ နာရီ ၁၂ဝ (၅ ရက္အတြင္း) ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ႏိုင္ေျခရွိေၾကာင္း ယေန႕ ေန႕လည္ ၁၂း၃ဝ နာရီတြင္ TSR မွ သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါသည္။

ထို႕ျပင္ မာရီယာနာကၽြန္းစု ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားသို႕ ၂၄ နာရီအတြင္း ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ႏိုင္ေၾကာင္း အစိမ္းေရာင္သတိေပးခ်က္ကိုလည္း ပူးတြဲထုတ္ျပန္ေၾကျငာထားပါသည္။ ေၾကျငာခ်က္ မူရင္းအားေအာက္တြင္ေဖၚျပေပးထားပါသည္ –

Storm Alert issued at 26 Oct, 2009 6:00 GMT
Tropical Depression TWENTYTHREE is forecast to strike land to the following likelihood(s) at the given lead time(s):
Yellow Alert Country(s) or Province(s)
the Philippines
probability for CAT 1 or above is 15% in about 120 hours
probability for TS is 20% in about 96 hours
Yellow Alert City(s) and Town(s)
Daet (14.2 N, 122.9 E)
probability for CAT 1 or above is 15% in about 120 hours
probability for TS is 20% in about 120 hours
Sorsogon (13.0 N, 124.1 E)
probability for CAT 1 or above is 15% in about 120 hours
probability for TS is 20% in about 120 hours
Oras (12.1 N, 125.4 E)
probability for CAT 1 or above is 10% in about 120 hours
probability for TS is 20% in about 96 hours
Soliven (17.0 N, 122.4 E)
probability for CAT 1 or above is 10% in about 120 hours
probability for TS is 20% in about 120 hours
San Jose (15.8 N, 121.5 E)
probability for CAT 1 or above is 10% in about 120 hours
probability for TS is 20% in about 120 hours
Manila (14.6 N, 121.0 E)
probability for CAT 1 or above is 10% in about 120 hours
probability for TS is 20% in about 120 hours
Mamburao (13.2 N, 120.7 E)
probability for CAT 1 or above is 10% in about 120 hours
probability for TS is 20% in about 120 hours
Tacloban (11.2 N, 125.2 E)
probability for CAT 1 or above is 10% in about 120 hours
probability for TS is 20% in about 120 hours
Note that
Yellow Alert (Elevated) is CAT 1 or above to between 10% and 30% probability, or TS to above 50% probability.
CAT 1 means Typhoon strength winds of at least 74 mph, 119 km/h or 64 knots 1-min sustained.
TS means Tropical Storm strength winds of at least 39 mph, 63 km/h or 34 knots 1-min sustained.

Storm Alert issued at 26 Oct, 2009 6:00 GMT (ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္ ေန႕လည္ ၁၂း၃ဝ နာရီ ထုတ္ျပန္ခ်က္)

Tropical Depression TWENTYTHREE is forecast to strike land to the following likelihood(s) at the given lead time(s):

Yellow Alert Country(s) or Province(s)
the Philippines
probability for CAT 1 or above is 15% in about 120 hours
probability for TS is 20% in about 96 hours
Yellow Alert City(s) and Town(s)
Daet (14.2 N, 122.9 E)
probability for CAT 1 or above is 15% in about 120 hours
probability for TS is 20% in about 120 hours
Sorsogon (13.0 N, 124.1 E)
probability for CAT 1 or above is 15% in about 120 hours
probability for TS is 20% in about 120 hours
Oras (12.1 N, 125.4 E)
probability for CAT 1 or above is 10% in about 120 hours
probability for TS is 20% in about 96 hours
Soliven (17.0 N, 122.4 E)
probability for CAT 1 or above is 10% in about 120 hours
probability for TS is 20% in about 120 hours
San Jose (15.8 N, 121.5 E)
probability for CAT 1 or above is 10% in about 120 hours
probability for TS is 20% in about 120 hours
Manila (14.6 N, 121.0 E)
probability for CAT 1 or above is 10% in about 120 hours
probability for TS is 20% in about 120 hours
Mamburao (13.2 N, 120.7 E)
probability for CAT 1 or above is 10% in about 120 hours
probability for TS is 20% in about 120 hours
Tacloban (11.2 N, 125.2 E)
probability for CAT 1 or above is 10% in about 120 hours
probability for TS is 20% in about 120 hours

Green Alert Country(s) or Province(s)
the Northern Mariana Islands
probability for TS is 50% in about 24 hours
Guam
probability for TS is 50% in about 24 hours
Green Alert City(s) and Town(s)
Hagatna (13.5 N, 144.8 E)
probability for TS is 50% in about 24 hours

Note that
Yellow Alert (Elevated) is CAT 1 or above to between 10% and 30% probability, or TS to above 50% probability.
Green Alert (Low) is TS to between 31% and 50% probability.
CAT 1 means Typhoon strength winds of at least 74 mph, 119 km/h or 64 knots 1-min sustained.
TS means Tropical Storm strength winds of at least 39 mph, 63 km/h or 34 knots 1-min sustained.

လာမည့္ ၂၄ နာရီတြင္ မာရီယာနာကၽြန္းစုႏွင့္ ဂူအမ္ကၽြန္းတို႕သို႕ ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ႏိုင္သည့္ ေဒသမ်ားအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျချပပံု

လာမည့္ နာရီ ၁၂ဝ တြင္ ဖိလစ္ပိုင္သို႕ ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ႏိုင္သည့္ ေဒသမ်ားအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျချပပံု

One Response to “ယေန႕ညသန္းေခါင္တြင္မုန္တိုင္းျဖစ္လာမည့္ 23W”


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s