အပူပိုင္းမုန္တိုင္း 23W အေျခအေန update

အပူပိုင္းမုန္တိုင္း 23W TWENTY-THREE ၏ ေနာက္ဆံုးရရွိေသာ data မ်ားအရ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ မိုင္ ၁၄၄ဝ ခန္႕သို႕  ေရာက္ရွိလာၿပီး ဂူအမ္ကၽြန္းအေနာက္ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၁၄ဝ ခန္႕သို႕ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၆ နာရီအတြင္း အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္သို႕ တစ္နာရီ ၁၈ မိုင္ႏွဳန္းျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ၿပီး ယခုအတိုင္းဆက္လက္ေရြ႕လ်ားပါက ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ဘက္ ကမ္းရိုးတန္းမွ ၆၇၅ မိုင္ခန္႕ သို႕ ေနာက္ ၄၈ နာရီအတြင္း ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္လက္၍ မနီလာၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ မိုင္ ၄၃ဝ ခန္႕သို႕ ေနာက္ ၇၂ နာရီအတြင္းေရာက္ရွိလာႏိုင္ပါသည္။ သို႕ရာတြင္ မုန္တိုင္းမ်ား ကမ္းရိုးတန္းသို႕ ခ်ဥ္းကပ္လာစဥ္ ေရြ႕လ်ားမႈႏွဳန္းေလ်ာ့က်သြားတတ္သျဖင့္ ထို႕ထက္ပို၍ ေနာက္က်ၿပီး ခ်ဥ္းကပ္လာႏိုင္ပါသည္။ ထို႕ျပင္ ယေန႕နံနက္ပိုင္းတြင္ ရရွိသည့္ data မ်ားမွ ပံုေဖၚရရွိသည့္ လမ္းေၾကာင္းထက္ ေျမာက္ဘက္သို႕ အနည္းငယ္ တက္သြားသည္ကိုလည္းေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည္ မုန္တိုင္း 22W(LUPIT) ကဲ့သို႕ ေျမာက္ပိုင္းသို႕ထပ္မံ ေရာက္ရွိကာ အားေလ်ာ့သြားႏိုင္ၿပီး၊ မူလ ခန္႕မွန္းရာလမ္းေၾကာင္းသည္လည္း  ေျပာင္းလဲမႈ ရွိလာႏိုင္ေသးေၾကာင္း ခန္႕မွန္းတင္ျပလိုက္ပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s