အိႏိၵယႏွင့္ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေျခအေနမ်ားေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ၿပီ

MMWEATHER member မ်ားႏွင့္ mmweather ၏ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားခင္ဗ်ား

မုန္တိုင္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာသည့္အေျခအေနမရွိေသာ္လည္း အိႏိၵယသမုဒၵရာႏွင့္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာမ်ားအတြင္း ထူးျခားသည့္အေျခအေနျဖစ္ေပၚမႈမ်ားကို ၂၄ နာရီပတ္လံုး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာႏိုင္ရန္ http://mmweather.ning.com homepage တြင္ ေအာက္ပါပံုမ်ားျဖင့္ စီစဥ္ေပးထားၿပီျဖစ္ပါသည္။

Post အသစ္မ်ားတင္လွ်င္လည္း ဤစာမ်က္ႏွာကို “အိႏိၵယႏွင့္ပစိဖိတ္သမုဒၵရာအေျခအေန” စာမ်က္ႏွာအျဖစ္ ဆက္လက္ထားရွိေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ NING homepage အထက္ပိုင္းတြင္လည္း ဆက္လက္၍ တင္ထားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

သတင္း update ျဖစ္/မျဖစ္  Reload(or)Refresh လုပ္၍ ၾကည့္ပါရန္။

အိႏိၵယသမုဒၵရာအေျခအေန ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္

ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေျခအေန ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s