အပူပိုင္းမုန္တိုင္းႏွင့္ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း

ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ပိုင္းႏွင့္ အိႏိၵယသမုဒၵရာ အေနာက္ပိုင္းတို႕တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိၾကသည့္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္းမ်ား(NIDA, BONGANI) ႏွင့္ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း TWENTY-SEVEN တို႕၏ ျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေနမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

၄င္းတို႕၏ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေနမ်ားကို MMWEATHER NING ေပၚတြင္ ေလ့လာၾကည့္ရႈေပးပါရန္ ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s