စူပါတိုင္ဖြန္းအႏၱရာယ္မွလြတ္ေျမာက္ၾကေတာ့မည္

ဖိလစ္ပိုင္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ထိုင္ဝမ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႕အေနျဖင့္ စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA ၏ အင္အား အဆင့္-၅ ျဖင့္ ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္မႈ အႏၱရာယ္မွ လြတ္ေျမာက္ၿပီဟု ေျပာႏိုင္သည့္ အေျခအေနသို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။

ေဟာင္ေကာင္၊ အေမရိကန္၊ ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ တရုတ္ ႏွင့္ ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံ (၆) ႏိုင္ငံတို႕မွ ျဖစ္လာႏိုင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းပံုေဖၚတြက္ခ်က္မႈမ်ား အရ စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA သည္ လာမည့္ ၃၆ နာရီေနာက္ပိုင္းတြင္ အဆင့္-၅ မွ တျဖည္းျဖည္းအားျပန္လည္ေလ်ာ့က်လာၿပီး အေရွ႕ဘက္သို႕  ေကြ႕ကာ ဂ်ပန္ Iwo Jima ကၽြန္းအနီးမွျဖတ္ေက်ာ္ခ်ိန္တြင္ CAT-1 အဆင့္အထိ ေလ်ာ့သြားႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႕မွန္းထားၾကပါသည္။

ေအာက္ပံုတြင္ စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA လာမည့္ ရက္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲ လာႏိုင္မည့္ အေျခအေနႏွင့္ ဦးတည္မည့္ လမ္းေၾကာင္းခန္႕မွန္းခ်က္အား TSR data မ်ားကို အေျခခံ ပံုေဖၚထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ကလစ္လုပ္၍ မူလ အရြယ္အစားကို ၾကည့္ပါရန္ 1000×518 px

One Response to “စူပါတိုင္ဖြန္းအႏၱရာယ္မွလြတ္ေျမာက္ၾကေတာ့မည္”

  1. mmweather Says:

    (၆) ႏိုင္ငံမိုးေလဝသ ဌာနမ်ားမွ ခန္႕မွန္းပံုေဖၚထားေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားျပပံု


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s