တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA ဂ်ပန္ပင္လယ္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားေန

ယေန႕နံနက္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံစံေတာ္ခ်ိန္ ၆းဝဝ နာရီ T2K မွ မုန္တိုင္းသတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ရာတြင္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA သည္ အဆင့္-၁ မွ အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ ဆက္လက္၍အားေလ်ာ့လာေနၿပီး ေျမာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းေရြ႕လ်ားေနသည္ဟု ေဖၚျပပါရွိပါသည္။

မုန္တိုင္း NIDA ၏ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲ မႈ အေျခအေနမ်ားကို ဤေနရာတြင္ ဆက္လက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

မုန္တိုင္းသည္ ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားေနျခင္းေၾကာင့္ အျမင့္ပိုင္းတြင္တိုက္ခတ္ေနေသာ ေလစီးေၾကာင္းအရွိန္ျမင့္တက္လာကာ မုန္တိုင္း၏ အေပၚပိုင္းအစိတ္အပိုင္းမ်ားသို႕ ေအးျမေျခာက္ေသြ႕ေသာ ေလမ်ားစီးဝင္လာေစျခင္း၊ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ေအးလာျခင္းႏွင့္ ေလထုစိုထိုင္းဆ က်ဆင္းလာျခင္းတို႕သည္ မုန္တိုင္း NIDA ကို အားေလ်ာ့လာေစသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မုန္တိုင္း NIDA သည္ ဖိလစ္ပိုင္ မိုးေလဝသပိုင္နက္၏ အေရွ႕ဘက္ ၁ဝ၅ မိုင္ခန္႕တြင္ ဗဟိုျပဳေနၿပီး၊ ေျမာက္/အေနာက္ေျမာက္ဘက္ သို႕ တစ္နာရီလွ်င္ ၁၁ ကီလိုမီတာႏွဳန္း( တစ္နာရီလွ်င္ ၇ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕) ျဖင့္ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားေနပါသည္။ မုန္တိုင္းေရြ႕လ်ားေနမႈအေျခအေနအရ ပင္လယ္ျပင္တြင္သာရွိေနၿပီး ကုန္းတြင္းသို႕ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ႏိုင္မည့္အေျခအေနမရွိေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။

ေအာက္ေဖၚျပပါပံုတြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္ 0000 UTC အခ်ိန္ ႏိုင္ငံ ၆ ႏိုင္ငံမွ မုန္တိုင္းလမ္းေၾကာင္းခန္႕မွန္းပံုေဖၚထားမႈ ကိုေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s