JTWC ၏ မုန္တိုင္းျဖစ္ေပၚမႈ ပံုျပအညႊန္း

Advertisements

ကမာၻ႕ေျမငလွ်င္လႈပ္ခတ္မႈဆိုင္ရာသတင္းမ်ားစာမ်က္ႏွာ

ၿပီးခဲ့သည့္ (၁)ရက္အတြင္း၊ ကမာၻတစ္လႊားမွ ျပင္းအား ၂.၅ ႏွင့္ အထက္ရွိ ေျမငလွ်င္လႈပ္ခတ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ (၇)ရက္အတြင္း၊ ကမာၻတစ္လႊားမွ ျပင္းအား ၅ ႏွင့္ အထက္ရွိ ေျမငလွ်င္လႈပ္ခတ္ျခင္းမ်ားကို USGS website မွ တိုက္ရိုက္ ရယူ၍ Widget မ်ားျဖင့္ mmweather ၏ ကမာၻ႕ေျမငလွ်င္လႈပ္ခတ္မႈဆိုင္ရာသတင္းမ်ား စာမ်က္ႏွာ တြင္ တင္ျပထားပါသည္။

ေျမငလွ်င္လႈပ္ျခင္းအား ယေန႕ထက္တိုင္ ေနရာအတိအက်၊ ေျမျပင္/ေရျပင္ေအာက္ အနက္ အတိအက်၊ အခ်ိန္အတိအက်ႏွင့္ ျပင္းအားအတိအက် တို႕ကို ခန္႕မွန္းတြက္ခ်က္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးပါ။ သို႕ေသာ္ လူသားတို႕၏ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာကို ရုတ္တရက္ ႏွဳတ္ယူသြားတတ္သည့္အျပင္ အိုးအိမ္စည္းစိမ္ အေျမာက္အမ်ားကိုလည္း ဖ်က္ဆီးႏိုင္စြမ္းႀကီးမားသည့္ ငလွ်င္လႈပ္ခတ္မႈ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ကို လ်စ္လ်ဴရႈထား၍လည္းမရႏိုင္ပါ။

ႏိုင္ငံတကာရွိေျမငလွ်င္လႈပ္ခတ္မႈမ်ား၊ ေျမငလွ်င္လႈပ္ခတ္မႈျပင္းထန္ေသာ/မၾကာခဏလႈပ္တတ္ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ငလွ်င္လႈပ္ခတ္လာပါက ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈဒဏ္ကို နည္းႏိုင္သမွ်နည္းေအာင္ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ NGO မ်ားက မည္သို႕ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္ကို မ်က္ေခ်မျပတ္ေလ့လာေနၾကရန္လိုအပ္ပါသည္။

ထိုသို႕ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံၿပီး ကၽြန္ဳပ္တို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလားတူ ငလွ်င္ျပင္းမ်ားလႈပ္ခတ္သည့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ဳိး ႀကံဳေတြ႕လာရလွ်င္ မည္သို႕မည္ပံု ေဆာင္ရြက္သင့္သည္၊ ကာကြယ္မႈမ်ားကို မည္သို႕မည္ပံု ေဆာင္ရြက္ထားသင့္သည္ စသည္ျဖင့္ ဗဟုသုတ ရွာမွီးႏိုင္ၾကေစရန္ရည္ရြယ္ေရးသားလိုက္ရပါသည္။

mmweather administration team

ေဟတီငလွ်င္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကုလသမၼဂၢ အစီရင္ခံစာ

လူေပါင္း ၁၃ဝဝဝ ခန္႕ ေသဆံုးေၾကာင္း အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ အာဏာပိုင္မ်ားက လူ႕အသက္ေပါင္း ၅ ေသာင္းထက္မနည္း ေသဆံုးလိမ့္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားၾကပါသည္။ Carrefour, Gressier ႏွင့္ Leogane ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အဆိုးရြားဆံုးခံခဲ့ၾကရၿပီး လူဦးေရ ၁၃၄ဝဝဝ ရွိသည့္ Leogane ၿမိဳ႕ေလးတြင္ လူေနအေဆာက္အဦ ၈ဝ% မွ ၉ဝ% အထိ ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။

ေဟတီငလွ်င္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကုလသမၼဂၢ OHCA ၏ ကယ္ဆယ္ေရးေဆာင္ရြက္ေနမႈႏွင့္ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈ အစီရင္ခံစာအား PDF ျဖင့္ ရယူေလ့လာႏိုင္ပါသည္ –

ေဟတီငလွ်င္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကုလသမၼဂၢ အစီရင္ခံစာ (Download)

HIGHLIGHTS/KEY PRIORITIES
• Fuel for humanitarian operations will only last 2 to 3 more days before operations will be forced to cease. A fuel distribution mechanism is required urgently.
• 27 Urban Search and Rescue teams are deployed across priority locations with approximately 1,500 rescue workers and 115 dogs. There have been 58 live rescues so far by these teams.
• A joint UNDAC/EU/WFP assessment found 80-90 percent of the buildings destroyed in Leogane and 40-50 percent in Carrefour and Gressier.
• Priorities for assistance continue to be search and rescue, medical services, shelter, food and water.
• IOM estimates that 200,000 families (up to one million people) are in need of immediate shelter and non-food assistance.
• Major health concerns include untreated trauma wounds and infection of wounds.

Realtime chat on mmweather-chatroll

mmweather member မ်ားအခ်င္းခ်င္းျဖစ္ေစ၊ mmweather administration team နဲ႕ပဲ ျဖစ္ေစ real time discussion လုပ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ဖို႕ စီစဥ္လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ အခု chatroll ကို ညႊန္ျပေပးတဲ့ “ေနရာ” ဘေလာ့ကိုေက်းဇူး အထူးတင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။

http://chatroll.com/mmweather

 

အိႏိၵယႏွင့္ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေျခအေနမ်ားေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ၿပီ

MMWEATHER member မ်ားႏွင့္ mmweather ၏ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားခင္ဗ်ား

မုန္တိုင္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာသည့္အေျခအေနမရွိေသာ္လည္း အိႏိၵယသမုဒၵရာႏွင့္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာမ်ားအတြင္း ထူးျခားသည့္အေျခအေနျဖစ္ေပၚမႈမ်ားကို ၂၄ နာရီပတ္လံုး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာႏိုင္ရန္ http://mmweather.ning.com homepage တြင္ ေအာက္ပါပံုမ်ားျဖင့္ စီစဥ္ေပးထားၿပီျဖစ္ပါသည္။

Post အသစ္မ်ားတင္လွ်င္လည္း ဤစာမ်က္ႏွာကို “အိႏိၵယႏွင့္ပစိဖိတ္သမုဒၵရာအေျခအေန” စာမ်က္ႏွာအျဖစ္ ဆက္လက္ထားရွိေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ NING homepage အထက္ပိုင္းတြင္လည္း ဆက္လက္၍ တင္ထားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

သတင္း update ျဖစ္/မျဖစ္  Reload(or)Refresh လုပ္၍ ၾကည့္ပါရန္။

အိႏိၵယသမုဒၵရာအေျခအေန ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္

ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေျခအေန ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္

Watch LUPIT here

အပူပိုင္းမုန္တိုင္း LUPIT အားဆက္လက္ေလ့လာလိုပါက ဤစာမ်က္ႏွာတြင္ ဆက္လက္ ၾကည့္ရႈေပးပါရန္။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

mmweather administration team

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း LUPIT ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ဦးမည္ေလာ?

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း LUPIT ၏ လမ္းေၾကာင္းအေျခအေနမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း PARMA ကဲ့သို႕ မေရမရာ အေျခအေနသို႕ ျဖစ္လာေနေၾကာင္း ေတြ႕ရျပန္ပါသည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ ရက္ေန႕မွစတင္၍ မုန္တိုင္း LUPIT သည္ ေျမာက္ဘက္မွာ အေရွ႕-အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ သို႕ ျပန္လည္ဦးလွည့္ကာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေတာင္ဘက္ဆီသို႕ ဦးတည္ႏိုင္ေၾကာင္း ဂ်ပန္မိုးေလဝသဌာနမွ လာမည့္ ၅ ရက္ႀကိဳတင္ ခန္႕မွန္းခ်က္ျပပံုတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖၚျပထားသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။ ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ Fujiwhara effect ကဲ့သို႕ အင္အားျပင္း သည့္ စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းႀကီးတစ္ခု အနီးတြင္ ရွိေန၍ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ျခင္းကား မဟုတ္ပါ။ ေဒသအတြင္းျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္း/မ်ားမႈ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္မိုးေလဝသဌာန ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။ ထို႕ျပင္ ေျခာက္ေသြ႕ေအးျမေသာေလမ်ား မုန္တိုင္းဗဟိုသို႕ စီးဝင္မႈကလည္း မုန္တိုင္းကို အားေလ်ာ့ေစပါသည္။ ေတာင္ဘက္သို႕ ဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္းေျပာင္းလာၿပီး ပူေႏြး၍စိုထိုင္းဆမ်ားသည့္ ေလမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕မႈ မရွိမခ်င္း မုန္တိုင္းမွာ အားျပန္ေကာင္းလာလိမ့္မည္မဟုတ္ဟု WUND မွ မိုးေလဝသပညာရွင္ တစ္ဦး၏ ေဆာင္းပါး၌ ေရးသားေဖၚျပထားသည္ကို မွတ္သားရပါသည္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံအတြက္ စိတ္ေအးရမည့္အေျခအေနျဖစ္လာသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္၊ လံုးဝစိတ္ခ်ရေသာ အေနအထားကား မျဖစ္ေသးပါ၊ လာမည့္ ၄၈ နာရီ – ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ဝ၆း၃ဝ နာရီ 00:00 UTC အထိေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီးေသာ အေျခအေနမ်ားအရ မုန္တိုင္း၏ လမ္းေၾကာင္းမွ မူလ ခန္႕မွန္းထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းမွ ေျမာက္ဘက္သို႕ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲ ေရြ႕လ်ားေနေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္မိုးေလဝသ-၅ရက္-ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းပံု

မိုးေလဝသဌာန ၆ ခုမွ ခန္႕မွန္းလမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ JTWC မွ အပ က်န္ႏိုင္ငံမ်ားက အေရွ႕-အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သို႕ ျပန္လည္ဦးတည္ေရြ႕လ်ားႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႕မွန္းထားသည့္ပံု ကို ယခုလိုေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။