အပူပိုင္းမုန္တိုင္း 22W ၏လမ္းေၾကာင္း update

အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္သည့္ 22W သည္ အဆင့္-၄ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း(CAT-4) အဆင့္အထိ အားေကာင္းလာႏိုင္ေၾကာင္း JTWC မွ LONG-RAGNE FORECAST (120 Hrs) အား ေအာက္ပါအတိုင္းပံုေဖၚတင္ျပေပးလိုက္ပါသည္။ အဆင့္-၄ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း ျဖစ္လာလွ်င္ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီလွ်င္ ၁၃၁ မိုင္မွ ၁၅၅ မိုင္အထိ ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

မူလအရြယ္အစားကိုၾကည့္ရႈရန္ပံုေပၚတြင္ click လုပ္ပါ။ SIZE – 1280×664 pixels , 198 KB

15OCT-03

Advertisements