အပူပိုင္းမုန္တိုင္းႏွင့္ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း

ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ပိုင္းႏွင့္ အိႏိၵယသမုဒၵရာ အေနာက္ပိုင္းတို႕တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိၾကသည့္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္းမ်ား(NIDA, BONGANI) ႏွင့္ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း TWENTY-SEVEN တို႕၏ ျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေနမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

၄င္းတို႕၏ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေနမ်ားကို MMWEATHER NING ေပၚတြင္ ေလ့လာၾကည့္ရႈေပးပါရန္ ..

Advertisements