အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆိုးမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအနက္ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္အတြင္း အဆိုးရြားဆံုးေသာ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဒဏ္ကို ခံရသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းမ်ားျဖစ္ေပၚတိုက္ခတ္ခံရျခင္းႏွင့္ ၄င္းမုန္တိုင္းမ်ားေၾကာင့္ ေရႀကီးျခင္း၊ ေရလႊမ္းမိုးျခင္းႏွင့္ ေျမၿပိဳျခင္း အစရွိသည့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံတြင္ မပါဝင္ေသာ တရုတ္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားအျပင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႕ကလည္းေကာင္း၊ ေျမငလွ်င္ဒဏ္ကို အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံကလည္းေကာင္း အသီးသီးခံစားခဲ့ၾကရၿပီးျဖစ္ပါသည္။

အထက္ပါ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္ လူ႕အသက္ေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားစြာအျပင္ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားစိုက္ခင္းမ်ားႏွင့္ လမ္းတံတားမ်ားစသည့္ ဆက္သြယ္ေရး အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားပါ ဆံုးရႈံးမႈ ႀကီးမားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရေၾကာင္း mmweather မွလက္လွမ္းမီသမွ်ွ စုေဆာင္းေဖၚျပေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ သတင္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ျမင္ၾကရၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာျခင္း၊ ရာသီဥတုေဖါက္ျပန္လာျခင္း စသည့္အေျခအေနမ်ားမွ ဆက္စပ္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေအာက္ပါ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆိုးမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခံစားၾကရမႈမ်ားမွ လံုးဝလြတ္ကင္းႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းငွာ မတတ္သာေသာ္လည္း ႀကိဳတင္သတိေပးျခင္း၊ ရာသီဥတုႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာသည့္အခါ သတင္းမ်ားေရးသားတင္ျပ၍ အမ်ားျပည္သူေလ့လာမွတ္သား သခၤဏ္းစာယူႏိုင္ေစျခင္း စသည္တို႕အတြက္ mmweather မွ ဆက္လက္ေဆာက္ရြက္လွ်က္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

view original on mmweather forum at http://mmweather.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=4

mmweather စိတ္ဝင္စားသူမ်ားႏွင့္ mmweather group member မ်ားမွ ပါဝင္ေရးသားေဆြးေႏြးႏိုင္ၾကေစရန္ Forum တစ္ခုကို http://mmweather.com/forum တြင္ တည္ေဆာက္ေပးထားပါသျဖင့္ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားမွ အႀကံျပဳျခင္း ပါဝင္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ကူညီေပးႏိုင္ၾကပါရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

mmweather administration team

please send email to webmaster@mmweather.com or uwinnaing@mmweather.com

Advertisements