တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း KOPPU အတြက္ အနီေရာင္သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ေရာက္ရွိသြားသည့္ KOPPU အတြက္
အနီေရာင္အဆင့္ သတိေပးခ်က္ကို TSR မွ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါသည္။

ႏိုင္ငံအဆင့္ – အနီေရာင္သတိေပးခ်က္

တရုတ္
မုန္တိုင္းအဆင့္ CAT1 ႏွင့္အထက္ ၉ဝ%
မုန္တိုင္းအဆင့္ TS (အပူပိုင္းမုန္တိုင္း) ၁ဝဝ%

မကာအို
မုန္တိုင္းအဆင့္ CAT1 ႏွင့္အထက္ ၃၅%
မုန္တိုင္းအဆင့္ TS (အပူပိုင္းမုန္တိုင္း) ၁ဝဝ%

အဝါေရာင္သတိေပးခ်က္
ေဟာင္ေကာင္
အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအဆင့္ ၁ဝဝ%

ၿမိဳ႕မ်ား – အဝါေရာင္အဆင့္ သတိေပးခ်က္
ေဟာင္ေကာင္ – အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအဆင့္ျဖင့္ ၁ဝဝ%
Guangzhou (23.1 N, 113.3 E) – အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအဆင့္ျဖင့္ ေနာက္ ၁၂ နာရီအတြင္း ၉ဝ%
Maoming (21.9 N, 110.9 E) –  အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအဆင့္ျဖင့္ ေနာက္ ၁၂ နာရီအတြင္း ၆ဝ%

အေရာင္အဆင့္သတ္မွတ္မႈ ရွင္းလင္းခ်က္
အနီေရာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္သည္ – အင္အားျပင္း – CAT1 အဆင့္ျဖင့္ ၃၅% မွ ၁ဝဝ% အထိ ေသခ်ာမႈရွိလွ်င္ ထုတ္ျပန္ပါသည္။
အဝါေရာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္သည္ –  အင္အားျပင္း – CAT1 အဆင့္ျဖင့္ ၁ဝ% မွ ၃၅% အထိ ေသခ်ာမႈရွိလွ်င္ ထုတ္ျပန္ပါသည္။
CAT1 မုန္တိုင္းအဆင့္ဆိုသည္မွာ –  ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၇၄ မိုင္ႏွဳန္း(၁၁၉ ကီလိုမီတာ)ႏွင့္ အထက္(သို႕မဟုတ္) ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၆၄မိုင္ႏွဳန္းျဖင့္ တစ္မိနစ္ထက္ပိုၾကာေအာင္ဆက္တိုက္တိုက္ခတ္လွ်င္ CAT-1 အဆင့္ မုန္တိုင္းအျဖစ္သတ္မွတ္ပါသည္။

ယခုသတင္းတင္ခ်ိန္တြင္ ကုန္းတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္

===========================ORIGINAL MESSAGE=========================

Typhoon KOPPU is forecast to strike land to the following likelihood(s) at the given lead time(s):

Red Alert Country(s) or Province(s)
China
probability for CAT 1 or above is 90% currently
probability for TS is 100% currently
Macau
probability for CAT 1 or above is 35% currently
probability for TS is 100% currently

Yellow Alert Country(s) or Province(s)
Hong Kong
probability for TS is 100% currently
Yellow Alert City(s) and Town(s)
Hong Kong (22.4 N, 114.2 E)
probability for TS is 100% currently
Guangzhou (23.1 N, 113.3 E)
probability for TS is 90% within 12 hours
Maoming (21.9 N, 110.9 E)
probability for TS is 60% within 12 hours

Note that
Red Alert (Severe) is CAT 1 or above to between 31% and 100% probability.
Yellow Alert (Elevated) is CAT 1 or above to between 10% and 30% probability, or TS to above 50% probability.
CAT 1 means Typhoon strength winds of at least 74 mph, 119 km/h or 64 knots 1-min sustained.
TS means Tropical Storm strength winds of at least 39 mph, 63 km/h or 34 knots 1-min sustained.

Advertisements

အပူပိုင္းမုန္တိုင္း KOPPU ေဟာင္ေကာင္-မကာအိုအနီးမွ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္လိမ့္မည္

လာမည့္ ၂၄ နာရီအတြင္း အပူပိုင္းမုန္တိုင္း KOPPU သည္တရုတ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခကို Yangdong ႏွင့္ Jiancheng အေနာက္ဘက္ မိုင္ ၃ဝ ခန္႕ Yanxi-countrysite အနီးမွ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္စဥ္ အဆင့္-၁ မုန္တိုင္း(တစ္နာရီလွ်င္ ၇၅ မိုင္မွ ၉၂ မိုင္ႏွဳန္းျဖင့္) ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ႏိုင္ၿပီး – ကုန္းတြင္းသို႕ ေရာက္ရွိၿပီးသည့္အခါ ေျမမ်က္ႏွာျပင္အေနအထားေၾကာင့္ ခ်က္ခ်င္း အားေပ်ာ့ကာ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိ၍ အားေပ်ာ့ပ်က္ပ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္မကာအိုတို႕သည္ မုန္တိုင္းျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ႏိုင္သည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ရွိေနၿပီး ဝင္ေရာက္တိုက္တိုက္ခတ္မႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရာႏွဳန္း ၁ဝဝ%ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းအတြက္ အဝါေရာင္အဆင့္ သတိေပးခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။

အပူပိုင္းမုန္တိုင္း KOPPU update-2

အပူပိုင္းမုန္တိုင္း KOPPU အတြက္ အဝါေရာင္သတိေပးခ်က္ကို TSR (Tropical Storm Risk) မွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာလိုက္ပါသည္။

ေၾကျငာခ်က္ မူရင္းမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ၿပီး တရုတ္ႏိုင္ငံ၊ ေဟာင္ေကာင္ ႏွင့္ မကာအို တို႕ အတြက္ ေနာက္ ၁၂ ရီအတြင္း မုန္တိုင္းဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ႏိုင္ေျခ အဆင့္-၁(CAT-1) ၂၅ % ေသျခာမႈရွိၿပီး၊ မုန္တိုင္းဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ႏိုင္ေျခမွာ တရုတ္ႏိုင္ငံ-၁ဝဝ% ၊ ေဟာင္ေကာင္ ၉၅% ႏွင့္ မကာအို ၉၅% ျဖစ္ေၾကာင္းပါရွိပါသည္။

အဝါေရာင္အဆင့္သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္သည့္ ၿမိဳ႕မ်ားမွာ ေဟာင္ေကာင္- ၈ဝ% ၊ Maoming ၇ဝ% ၊ Guangzhou ၆၅% ႏွင့္ Zhanjiang ၆ဝ% တို႕ျဖစ္ၾကပါသည္။

အဝါေရာင္အဆင့္သတိေပးခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ရွင္းလင္းခ်က္ –

CAT-1 အဆင့္မုန္တိုင္း ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ႏိုင္ေျခ ၁ဝ% မွ ၃ဝ% (သို႕မဟုတ္) အပူပိုင္းမုန္တိုင္း (TS) အဆင့္တိုက္ခတ္ေျခ ၅ဝ% ႏွင့္ အထက္
CAT-1 အဆင့္ မုန္တိုင္းဆိုသည္မွာ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၇၄ မိုင္ႏွဳန္း(၁၁၉ ကီလိုမီတာ)ႏွင့္ အထက္(သို႕မဟုတ္) ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၆၄မိုင္ႏွဳန္းျဖင့္ တစ္မိနစ္ထက္ပိုၾကာေအာင္ဆက္တိုက္တိုက္ခတ္လွ်င္ CAT-1 အဆင့္ မုန္တိုင္းအျဖစ္သတ္မွတ္ပါသည္။

TS (Tropical Storm – အပူပိုင္းမုန္တိုင္း) ဆိုသည္မွာ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီလွ်င္ ၃၉ မိုင္(၆၃ ကီလိုမီတာ) ႏွဳန္း သို႕မဟုတ္ တစ္နာရီလွ်င္ ၃၄ မိုင္ႏွဳန္းျဖင့္ တစ္မိနစ္ထက္ပိုၾကာေအာင္တိုက္ခတ္လွ်င္ TS အဆင့္ သတ္မွတ္ပါသည္။

မုန္တိုင္းအေျခအေနမွာ အဆင့္-၁ (CAT-1 )သို႕ ေရာက္လာႏိုင္ေၾကာင္းခန္႕မွန္းထားသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။

=========================================================================

Original Warning Message from TSR

Tropical Storm KOPPU is forecast to strike land to the following likelihood(s) at the given lead time(s):

Yellow Alert Country(s) or Province(s)
China
probability for CAT 1 or above is 25% within 12 hours
probability for TS is 100% within 12 hours
Hong Kong
probability for TS is 95% within 12 hours
Macau
probability for TS is 95% within 12 hours
Yellow Alert City(s) and Town(s)
Hong Kong (22.4 N, 114.2 E)
probability for TS is 80% within 12 hours
Maoming (21.9 N, 110.9 E)
probability for TS is 70% in about 24 hours
Guangzhou (23.1 N, 113.3 E)
probability for TS is 65% in about 24 hours
Zhanjiang (21.2 N, 110.3 E)
probability for TS is 60% in about 24 hours

Note that
Yellow Alert (Elevated) is CAT 1 or above to between 10% and 30% probability, or TS to above 50% probability.
CAT 1 means Typhoon strength winds of at least 74 mph, 119 km/h or 64 knots 1-min sustained.
TS means Tropical Storm strength winds of at least 39 mph, 63 km/h or 34 knots 1-min sustained.

ေဟာင္ေကာင္တြင္ မုန္တိုင္းသတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ (KOPPU-update)

ေဟာင္ေကာင္တြင္ တစ္နာရီ ၉ဝ ကီလိုမီတာ(၅၆ မိုင္) ႏွဳန္းျဖင့္ တိုက္ခတ္လာမည့္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း KOPPU နီးကပ္လာသျဖင့္ မုန္တိုင္းသတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္းသိရပါသည္။

အပူပိုင္းမုန္တိုင္း KOPPU ေၾကာင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ လူ ၃ ဦး ေသဆံုးခဲ့ရၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဟာင္ေကာင္စံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္ ေဟာင္ေကာင္မွ ေတာင္-အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ကီလိုမီတာ ၂၈ဝ (၁၇၃ မိုင္ခန္႕) သို႕ေရာက္ရွိဗဟိုျပဳေနေသာ မုန္တိုင္း KOPPU ေၾကာင့္ တစ္နာရီလွ်င္ ၄၁ ကီလိုမီတာမွ ၆၂ ကီလိုမီတာ ႏွဳန္း(၂၅မိုင္မွ မိုင္၄ဝႏွဳန္း)အထိရွိသည့္ ေလျပင္းမ်ားတိုက္ခတ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ယေန႕ညေနပိုင္းတြင္ ေဟာင္ေကာင္ေတာင္ဘက္မွ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႕ နံနက္ ေဟာင္ေကာင္စံေတာ္ခ်ိန္ ၈ နာရီခန္႕တြင္ တရုတ္ျပည္ ကမ္းရိုးတန္းကို Yangiang ၿမိဳ႕အနီးမွ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားေၾကာင္း သတိေပးေၾကျငာခ်က္တြင္ ေဖၚျပပါရွိပါသည္။

Three Killed – Koppu, the 16th storm of the western Pacific cyclone season, left three people dead and three injured in the Philippines as it passed across the northern tip of Luzon on Sept. 12 as a tropical depression, the country’s disaster agencysaid.

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွာ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း KOPPU ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိ

ဒီကေန႕ စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ နံနက္ ဝဝး၃ဝ နာရီမွာ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွာ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း KOPPU စၿပီးျဖစ္ေပၚေနၿပီး ေဟာင္ေကာင္ရဲ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၁၄၅ ခန္႕မွာ ဗဟိုျပဳေနပါတယ္၊ KOPPU ဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၆ နာရီ JTWC ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ အေနာက္ဘက္ကို တစ္နာရီ ၁ဝ မိုင္ႏွဳန္းနဲ႕ ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိၿပီး၊ ဒီကေန႕မနက္ ၆နာရီခြဲအခ်ိန္ တိုင္းထြာခ်က္အရ မုန္တိုင္းဒီေရလႈိင္းအျမင့္ ၁၆ ေပအထိရွိႏိုင္ေၾကာင္းလဲ ထုတ္ျပန္ထားတာေတြ႕ရပါတယ္။ မုန္တိုင္းနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ update မ်ားကို ဆက္ၿပီး တင္ျပသြားေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

မုန္တိုင္းအေျခအေနနဲ႕ ပတ္သက္လို႕ http://mmweather.com/live-response.html မွာ ေမးျမန္းႏိုင္ေအာင္စီစဥ္ေပးထားပါတယ္။