တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA ဂ်ပန္ပင္လယ္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားေန

ယေန႕နံနက္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံစံေတာ္ခ်ိန္ ၆းဝဝ နာရီ T2K မွ မုန္တိုင္းသတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ရာတြင္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA သည္ အဆင့္-၁ မွ အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ ဆက္လက္၍အားေလ်ာ့လာေနၿပီး ေျမာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းေရြ႕လ်ားေနသည္ဟု ေဖၚျပပါရွိပါသည္။

မုန္တိုင္း NIDA ၏ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲ မႈ အေျခအေနမ်ားကို ဤေနရာတြင္ ဆက္လက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

မုန္တိုင္းသည္ ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားေနျခင္းေၾကာင့္ အျမင့္ပိုင္းတြင္တိုက္ခတ္ေနေသာ ေလစီးေၾကာင္းအရွိန္ျမင့္တက္လာကာ မုန္တိုင္း၏ အေပၚပိုင္းအစိတ္အပိုင္းမ်ားသို႕ ေအးျမေျခာက္ေသြ႕ေသာ ေလမ်ားစီးဝင္လာေစျခင္း၊ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ေအးလာျခင္းႏွင့္ ေလထုစိုထိုင္းဆ က်ဆင္းလာျခင္းတို႕သည္ မုန္တိုင္း NIDA ကို အားေလ်ာ့လာေစသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မုန္တိုင္း NIDA သည္ ဖိလစ္ပိုင္ မိုးေလဝသပိုင္နက္၏ အေရွ႕ဘက္ ၁ဝ၅ မိုင္ခန္႕တြင္ ဗဟိုျပဳေနၿပီး၊ ေျမာက္/အေနာက္ေျမာက္ဘက္ သို႕ တစ္နာရီလွ်င္ ၁၁ ကီလိုမီတာႏွဳန္း( တစ္နာရီလွ်င္ ၇ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕) ျဖင့္ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားေနပါသည္။ မုန္တိုင္းေရြ႕လ်ားေနမႈအေျခအေနအရ ပင္လယ္ျပင္တြင္သာရွိေနၿပီး ကုန္းတြင္းသို႕ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ႏိုင္မည့္အေျခအေနမရွိေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။

ေအာက္ေဖၚျပပါပံုတြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္ 0000 UTC အခ်ိန္ ႏိုင္ငံ ၆ ႏိုင္ငံမွ မုန္တိုင္းလမ္းေၾကာင္းခန္႕မွန္းပံုေဖၚထားမႈ ကိုေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

Advertisements

လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းသည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA

ယေန႕ ဂ်ပန္စံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၃ နာရီအခ်ိန္ရရွိေသာ WUND ပံုတြင္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA သည္ အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အျဖစ္သို႕ ဆက္လက္အားေလ်ာ့ကာ ေျမာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီလွ်င္ ၃ မိုင္ႏွဳန္းျဖင့္ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိရာ ယမန္ေန႕က ခန္႕မွန္းထားေသာ လမ္းေၾကာင္းမွ ေျပာင္းလဲသြားျပန္ေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီလွ်င္ ၈၅ မိုင္မွ ၁ဝ၅ မိုင္ႏွဳန္းအထိရွိၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ေတာင္ဘက္ ပင္လယ္အတြင္းရွိ Iwo Two ကၽြန္းငယ္ေလး၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၃၅ဝ ခန္႕တြင္ ဗဟိုျပဳေနေၾကာင္း သိရပါသည္။

လာမည့္ ၂၄ နာရီအတြင္း အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းမွ အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ ဆက္လက္၍ အားေလ်ာ့သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း TSR ခန္႕မွန္းခ်က္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။ မုန္တိုင္း၏ လမ္းေၾကာင္းၾကိဳတင္တြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ ပင္လယ္ျပင္တြင္သာ ဆင္လက္ေရြ႕လ်ားေနမည္ျဖစ္ၿပီး ကုန္းတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္မည့္ အေျခအေနရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း သိရပါသည္။

  • မုန္တိုင္းအေျခအေနႏွင့္ ျပင္းအားအဆင့္တို႕ကို ဤေနရာတြင္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။
  • မုန္တိုင္း၏ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းလဲ မႈ အေျခအေနကို ၆ ႏိုင္ငံ မိုးေလဝသဌာန တို႕မွ ခန္႕မွန္းတြက္ခ်က္ပံုအား ဤေနရာတြင္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ ႏိုင္ပါသည္။

စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA အဆင့္-၃ သို႕အားေလ်ာ့လာ

ယေန႕နံနက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၄နာခြဲအခ်ိန္ ဖိလစ္ပိုင္မိုးေလဝသ T2K မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA သည္ အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္ အားေလ်ာ့လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။ WUND မွ လာမည့္ ၅ ရက္အတြက္ ခန္႕မွန္းထားေသာ ေအာက္ေဖၚျပပါ ပံုတြင္ NIDA သည္ ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ- ၁မိုင္ မွ ၂ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕) ျဖင့္ေရြ႕လ်ားေနၿပီး မုန္တိုင္းဗဟိုတြင္ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၁၁၅ မိုင္မွ ၁၄၅ မိုင္အထိရွိေနေၾကာင္းေဖၚျပထားပါသည္။

NIDA သည္ ဖိလစ္ပိုင္ မိုးေလဝသ ပိုင္နက္၏ အေရွ႕ဘက္ ၄၅ဝ ကီလိုမီတာ (မိုင္ ၂၈ဝ ခန္႕) တြင္ ဗဟိုျပဳေနၿပီး အရြယ္အစားအားျဖင့္ ႀကီးမားဆဲ (အခ်င္း ၈၁၅ ကီလိုမီတာ၊ ၅ဝ၇ မိုင္ခန္႕) ျဖစ္ေၾကာင္း T2K ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။ မုန္တိုင္းသည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသို႕ တိုက္ရိုက္ ဝင္ေရာက္လာႏိုင္မည့္ အႏၱရာယ္ (လတ္တေလာအခ်ိန္တြင္) မရွိေၾကာင္း မုန္တိုင္းအရွိန္ေၾကာင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ မိုးေရခ်ိန္ ၅ မီလီမီတာမွ ၁၅ဝ မီလီမီတာ(၆ လကၼခန္႕) ႏွင့္ မုန္တိုင္း ဗဟိုခ်က္အနီးတြင္ ၂၅ဝ မီလီမီတာ (၁ဝ လကၼခန္႕) အထိရြာသြန္းႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။

 

၆ႏိုင္ငံ မိုးေလဝသခန္႕မွန္းေရးဌာနမ်ားမွ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းထားေသာ မုန္တိုင္း ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားႏိုင္မည့္လမ္းေၾကာင္းျပပံု အရ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA သည္ ေျမာက္ဘက္သို႕ေရြ႕လ်ားေနရာမွ အေနာက္ဘက္သို႕ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းေရြ႕လ်ားကာ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္သို႕ ဝင္ေရာက္လာႏိုင္ဘြယ္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

သို႕ရာတြင္ T2K ခန္႕မွန္းခ်က္အရ လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႕ ေနာက္ပိုင္းတြင္ စူပါတိုင္ဖြန္းအဆင့္မွ  ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအဆင့္သို႕ ေလ်ာ့က်လာႏိုင္ၿပီး လံုးဝ အားေပ်ာ့ပ်က္ျပယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေျခအေနကို ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမွာျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။

စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA အဆင့္-၅ မွ တျဖည္းျဖည္းအားေလ်ာ့

ဖိလစ္ပိုင္စံေတာ္ခ်ိန္ ႏိုဝင္ဘာ(၂၇) နံနက္ ၆ နာရီ ခန္႕မွန္းခ်က္အရ ဖိလစ္ပိုင္မိုးေလဝသဌာနပိုင္နက္ အေရွ႕ဘက္ ၂၃၅ ေနာ္တီကယ္မိုင္တြင္ေရာက္ရွိ ဗဟိုျပဳေနၿပီး အင္အား အဆင့္-၅ မွ အဆင့္-၄ သို႕ တျဖည့္ျဖည့္ ေလ်ာ့က်လာေနသည့္ စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA သည္ အရြယ္အစား အခ်င္း ၈၁၅ ကီလိုမီတာ (၅ဝ၆.၄ မိုင္) အထိရွိလာၿပီျဖစ္ပါသည္။

ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၃ဝ၅ ကီလိုမီတာ (တစ္နာရီ ၁၉ဝ မိုင္) ႏွဳန္း အထိရွိေၾကာင္း၊ မုန္တိုင္းဗဟိုတြင္ မိုးရြာသြန္းမႈ ၂ဝဝ မီလီမီတာ (၇.၈၇ လကၼ) အထိရြာသြန္းႏိုင္ေၾကာင္း၊ မုန္တိုင္း ဒီေရအျမင့္ ၄၃ ေပ(၁၃.၁ မီတာ) ရွိေၾကာင္းေဖၚျပထားပါသည္။ လတ္တေလာအခ်ိန္တြင္ မုန္တိုင္းသည္ ေျမာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီလွ်င္ ၁၅ ကီလိုမီတာ(၉.၃၂ မိုင္) ႏွဳန္းျဖင့္ ေရြ႕လ်ားကာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Iwo To-Chichi Jima Islands ကၽြန္းမ်ားဆီသို႕ ဦးတည္လွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရပါသည္။

 

အဆင့္-၅ စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA ဖိလစ္ပိုင္ကိုဒုကၡမေပးႏိုင္

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၆ ရက္ (ယေန႕) နံနက္ ဖိလစ္ပိုင္စံေတာ္ခ်ိန္ ၆းဝဝ နာရီတြင္ ဖိလစ္ပိုင္မိုးေလဝသဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ အဆင့္-၅ စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA သည္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ပိုင္း ကၽြန္းစုမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ Micronesia ႏွင့္  Guam တို႕ကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားေနပါသည္။ မုန္တိုင္း အရြယ္အစားမွာ အခ်င္း ကီလိုမီတာ ၇၄ဝ (မိုင္ ၄၆ဝ ခန္႕) ရွိေနေၾကာင္း သိရပါသည္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ Bicol ေဒသ၏ အေရွ႕ဘက္ ကီလိုမီတာ ၁၇၈ဝ ခန္႕တြင္ ဗဟိုျပဳေနၿပီး ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီလွ်င္ ၂၉၅ – ၃၆ဝ ကီလိုမီတာႏွဳန္း (တစ္နာရီ မိုင္ ၁၈ဝ မွ ၂၂၅ မိုင္ႏွဳန္းအထိ) ရွိေနေၾကာင္း၊ သို႕ရာတြင္ လာမည့္ ၅ ရက္အတြက္ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားအရ ဖိလစ္ပိုင္ မိုးေလဝသပိုင္နက္ အတြင္းသို႕လည္းေကာင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံကိုလည္းေကာင္း ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ႏိုင္သည့္ အေနအထား မရွိေၾကာင္း ေၾကျငာထားပါသည္။

ေအာက္ပံုတြင္ TSR မွ ပံုေဖၚထားသည့္အတိုင္း အေနာက္ေျမာက္- ေျမာက္ဘက္သို႕ ေရြ႕လ်ားေနရာမွ လာမည့္ ၄၈ နာရီေနာက္ပိုင္းတြင္ အေရွ႕ဘက္သို႕ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းလိမ့္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားၿပီး၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ေတာင္ဘက္မွ ျဖတ္ေက်ာ္၍ ေရျပင္ ေပၚတြင္သာ ဆက္လက္တည္ရွိေနႏိုင္ေၾကာင္း တြက္ခ်က္ခန္႕မွန္းထားၾကသည္ကို ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

 

(စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA) ႏိုင္ငံတကာမိုးေလဝသကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္မ်ား၏ လမ္းေၾကာင္းခန္႕မွန္းခ်က္

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA(26W)ႏွင့္ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း(27W)

ယေန႕နံနက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၉ နာရီ ၄၃ မိနစ္ (03:13 UTC) တြင္ ရရွိသည့္ ၿဂိဳလ္တုေျမပံုတြင္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA ၏ လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 27W တို႕၏ အေျခအေနအား ေအာက္ပါအတိုင္းေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

View update sat-picture from WUND

အပူပိုင္းမုန္တိုင္း NIDA အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းျဖစ္လာ

အပူပိုင္းမုန္တိုင္း NIDA သည္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၅ ရက္ 00:00 UTC အခ်ိန္တြင္ မနီလာၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ မိုင္ ၁၅ဝဝ ခန္႕ ၊ ထိုင္ဝမ္ကၽြန္း-ထိုင္ေပၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၁၇ဝဝ ခန္႕ ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေတာင္ဘက္ မိုင္ ၁၆၆ဝ ခန္႕တြင္ ဆက္လက္တည္ရွိေနပါသည္။ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA သည္ ေျမာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားၿပီး လာမည့္ ၂၄ နာရီအတြင္း ပိုမိုအားေကာင္းလာကာ အဆင့္-၄ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္ေရာက္ရွိ၍ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္သို႕ ဝင္ေရာက္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

လာမည့္ ၇၂ နာရီ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၈ ရက္ 00:00 UTC တြင္ အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ ျပန္လည္အားေလ်ာ့လာၿပီး မနီလာၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ မိုင္ ၁၁ဝဝ၊ ထိုင္ေပၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၁၁၅ဝ သို႕ ေရာက္ရွိဗဟိုျပဳႏိုင္မည္ဟု TSR ႏွင့္ JTWC ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားမွ ပံုေဖၚရရွိပါသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မုန္တိုင္းဗဟို၌ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီလွ်င္ ၁၁၅ မိုင္မွ ၁၄၅ မိုင္အထိရွိေၾကာင္း WUND မွ လာမည့္ ၅ ရက္အတြက္ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းထားသည့္ ပံုတြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

စကၤာပူႏိုင္ငံအေရွ႕ဘက္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အတြင္းျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းသည္ ဆက္လက္တည္ရွိေနၿပီး လာမည့္ ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္းျဖစ္လာႏိုင္သည့္ သတိေပးခ်က္ Cyclone Formation Alert မွာလည္း ဆက္လက္တည္ရွိေနပါသည္။

ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 27W မွာလည္း ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံအေရွ႕ဘက္ကမ္းေျခအနီးတြင္ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ၄င္းမွာ ေနာက္ ၂၄ နာရီအတြင္း အားေပ်ာ့ပ်က္ပ်ယ္သြားေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း JTWC ခန္႕မွန္းခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။