အိႏိၵယႏွင့္ပစိဖိတ္သမုဒၵရာအေျခအေန


MMWEATHER member မ်ားႏွင့္ mmweather ၏ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားခင္ဗ်ား

မုန္တိုင္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာသည့္အေျခအေနမရွိေသာ္လည္း အိႏိၵယသမုဒၵရာႏွင့္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာမ်ားအတြင္း ထူးျခားသည့္အေျခအေနျဖစ္ေပၚမႈမ်ားကို ၂၄ နာရီပတ္လံုး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာႏိုင္ရန္ http://sites.google.com/site/mmweathernow/ homepage တြင္ ေအာက္ပါပံုမ်ားျဖင့္ စီစဥ္ေပးထားၿပီျဖစ္ပါသည္။

ဤစာမ်က္ႏွာကို ယခုအတိုင္းဆက္လက္ထားရွိေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ http://mmweather.com/news တြင္လည္း ဆက္လက္၍ တင္ထားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

သတင္း update ျဖစ္/မျဖစ္ Reload(or)Refresh လုပ္၍ ၾကည့္ပါရန္။

အိႏိၵယသမုဒၵရာအေျခအေန ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္


ပံုအညႊန္း  …. Fair = ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း – မုန္တိုင္းျဖစ္လာႏုိင္ေခ် “သင့္”   | Poor = ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း – မုန္တိုင္းျဖစ္လာႏုိင္ေခ် “နည္း”


ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေျခအေန ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္

တစ္ကမာၻလံုးတြင္ မုန္တိုင္းႏွင့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းမ်ားျဖစ္ေပၚမႈအေျခအေန


JTWC Data Indian Ocean

Advertisements

One Response to “အိႏိၵယႏွင့္ပစိဖိတ္သမုဒၵရာအေျခအေန”


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s