တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA ဂ်ပန္ပင္လယ္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားေန

ယေန႕နံနက္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံစံေတာ္ခ်ိန္ ၆းဝဝ နာရီ T2K မွ မုန္တိုင္းသတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ရာတြင္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA သည္ အဆင့္-၁ မွ အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ ဆက္လက္၍အားေလ်ာ့လာေနၿပီး ေျမာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းေရြ႕လ်ားေနသည္ဟု ေဖၚျပပါရွိပါသည္။

မုန္တိုင္း NIDA ၏ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲ မႈ အေျခအေနမ်ားကို ဤေနရာတြင္ ဆက္လက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

မုန္တိုင္းသည္ ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားေနျခင္းေၾကာင့္ အျမင့္ပိုင္းတြင္တိုက္ခတ္ေနေသာ ေလစီးေၾကာင္းအရွိန္ျမင့္တက္လာကာ မုန္တိုင္း၏ အေပၚပိုင္းအစိတ္အပိုင္းမ်ားသို႕ ေအးျမေျခာက္ေသြ႕ေသာ ေလမ်ားစီးဝင္လာေစျခင္း၊ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ေအးလာျခင္းႏွင့္ ေလထုစိုထိုင္းဆ က်ဆင္းလာျခင္းတို႕သည္ မုန္တိုင္း NIDA ကို အားေလ်ာ့လာေစသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မုန္တိုင္း NIDA သည္ ဖိလစ္ပိုင္ မိုးေလဝသပိုင္နက္၏ အေရွ႕ဘက္ ၁ဝ၅ မိုင္ခန္႕တြင္ ဗဟိုျပဳေနၿပီး၊ ေျမာက္/အေနာက္ေျမာက္ဘက္ သို႕ တစ္နာရီလွ်င္ ၁၁ ကီလိုမီတာႏွဳန္း( တစ္နာရီလွ်င္ ၇ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕) ျဖင့္ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားေနပါသည္။ မုန္တိုင္းေရြ႕လ်ားေနမႈအေျခအေနအရ ပင္လယ္ျပင္တြင္သာရွိေနၿပီး ကုန္းတြင္းသို႕ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ႏိုင္မည့္အေျခအေနမရွိေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။

ေအာက္ေဖၚျပပါပံုတြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္ 0000 UTC အခ်ိန္ ႏိုင္ငံ ၆ ႏိုင္ငံမွ မုန္တိုင္းလမ္းေၾကာင္းခန္႕မွန္းပံုေဖၚထားမႈ ကိုေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

Advertisements

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA(26W)ႏွင့္ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း(27W)

ယေန႕နံနက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၉ နာရီ ၄၃ မိနစ္ (03:13 UTC) တြင္ ရရွိသည့္ ၿဂိဳလ္တုေျမပံုတြင္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA ၏ လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 27W တို႕၏ အေျခအေနအား ေအာက္ပါအတိုင္းေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

View update sat-picture from WUND

အပူပိုင္းမုန္တိုင္း NIDA အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းျဖစ္လာ

အပူပိုင္းမုန္တိုင္း NIDA သည္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၅ ရက္ 00:00 UTC အခ်ိန္တြင္ မနီလာၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ မိုင္ ၁၅ဝဝ ခန္႕ ၊ ထိုင္ဝမ္ကၽြန္း-ထိုင္ေပၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၁၇ဝဝ ခန္႕ ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေတာင္ဘက္ မိုင္ ၁၆၆ဝ ခန္႕တြင္ ဆက္လက္တည္ရွိေနပါသည္။ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA သည္ ေျမာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားၿပီး လာမည့္ ၂၄ နာရီအတြင္း ပိုမိုအားေကာင္းလာကာ အဆင့္-၄ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္ေရာက္ရွိ၍ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္သို႕ ဝင္ေရာက္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

လာမည့္ ၇၂ နာရီ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၈ ရက္ 00:00 UTC တြင္ အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ ျပန္လည္အားေလ်ာ့လာၿပီး မနီလာၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ မိုင္ ၁၁ဝဝ၊ ထိုင္ေပၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၁၁၅ဝ သို႕ ေရာက္ရွိဗဟိုျပဳႏိုင္မည္ဟု TSR ႏွင့္ JTWC ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားမွ ပံုေဖၚရရွိပါသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မုန္တိုင္းဗဟို၌ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီလွ်င္ ၁၁၅ မိုင္မွ ၁၄၅ မိုင္အထိရွိေၾကာင္း WUND မွ လာမည့္ ၅ ရက္အတြက္ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းထားသည့္ ပံုတြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

စကၤာပူႏိုင္ငံအေရွ႕ဘက္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အတြင္းျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းသည္ ဆက္လက္တည္ရွိေနၿပီး လာမည့္ ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္းျဖစ္လာႏိုင္သည့္ သတိေပးခ်က္ Cyclone Formation Alert မွာလည္း ဆက္လက္တည္ရွိေနပါသည္။

ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 27W မွာလည္း ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံအေရွ႕ဘက္ကမ္းေျခအနီးတြင္ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ၄င္းမွာ ေနာက္ ၂၄ နာရီအတြင္း အားေပ်ာ့ပ်က္ပ်ယ္သြားေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း JTWC ခန္႕မွန္းခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။

မုန္တိုင္း ၃ လံုး အၿပိဳင္ျဖစ္လာမည္ေလာ?

စကၤာပူအနီးႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္(ပစိဖိတ္ အေနာက္ဘက္ပိုင္း)တြင္ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိေသာ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း ၂ ခုႏွင့္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း NIDA တို႕ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး မုန္တိုင္း ၃ လံုး ၿပိဳင္၍ ျဖစ္လာႏိုင္မည့္အေျခအေနသို႕ ေရာက္ရွိေနပါသည္။

စကၤာပူ၏ ေျမာက္-အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ၃၅၅ မိုင္ ခန္႕တြင္ ယမန္ေန႕က ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းသည္ ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး မုန္တိုင္းျဖစ္လာႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းေနဆဲျဖစ္သည္ဟု JTWC ေၾကျငာခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။

အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ေရာက္ရွိလာေသာ NIDA (26W) သည္လည္း ပိုမိုအားေကာင္းလာႏိုင္သည္ဟု ခန္႕မွန္းထားၿပီး လာမည့္စေနေန႕ ဂ်ပန္စံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၉ နာရီတြင္  အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ေရာက္ရွိၿပီး ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ မနီလာ၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၈၉ဝ ခန္႕၊ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္အတြင္းသို႕ ေရာက္ရွိဗဟိုျပဳလာမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။ (ေအာက္ပံု)

 

ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 27W (ေအာက္ပံု) မွာလည္း ပိုမိုအားေကာင္းလာကာ အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိလာႏိုင္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဖိလစ္ပိုင္ကမ္းေျခႏွင့္ အနီးဆံုးတည္ရွိေနကာ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၅ ရက္၊ 1200 UTC တြင္ မနီလာၿမိဳ႕ေတာ္ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၅၅ဝ ခန္႕ (Tangag Airport) မွ မိုင္ ၇ဝ ခန္႕သို႕ အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအဆင့္ျဖင့္ေရာက္ရွိဗဟိုျပဳလိမ့္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

 

အပူပိုင္းမုန္တိုင္းျဖစ္လာမည့္ 27W ႏွင့္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း NIDA အျဖစ္သို႕ေရာက္ရွိသြားၿပီးျဖစ္သည့္ 26W တို႕၏ ဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္းမ်ားမွာ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္တြင္ ဆံုေတြ႕ပူးေပါင္းသြားႏိုင္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားၿပီး ထိုသို႕ ပူးေပါင္းသြားလွ်င္ မုန္တိုင္းမ်ား၏ လားရာဘက္ႏွင့္ အင္အားအေျခအေနမည္သို႕ ေျပာင္းလဲ သြားႏိုင္မည္ကို ဆက္လက္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။ (ေအာက္ပံု)

အပူပိုင္းမုန္တိုင္းႏွင့္ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း

ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ပိုင္းႏွင့္ အိႏိၵယသမုဒၵရာ အေနာက္ပိုင္းတို႕တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိၾကသည့္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္းမ်ား(NIDA, BONGANI) ႏွင့္ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း TWENTY-SEVEN တို႕၏ ျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေနမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

၄င္းတို႕၏ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေနမ်ားကို MMWEATHER NING ေပၚတြင္ ေလ့လာၾကည့္ရႈေပးပါရန္ ..

MIRINAE ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းျဖစ္သြားၿပီ

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံကို ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MIRINAE သည္ ယမန္ေန႕ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၆ နာရီ ခြဲတြင္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအျဖစ္အားေပ်ာ့သြားကာ ယေန႕ ႏိုဝင္ဘာ ၃ ရက္ နံနက္ ၇ နာရီတြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအျဖစ္သို႕ ဆက္လက္ အားေပ်ာ့လွ်က္ရွိကာ မၾကာမီ လံုးဝပ်က္ပ်ယ္သြားေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႕ နံနက္ပိုင္းတြင္ရရွိသည့္ data မ်ားအရ သိရပါသည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္  ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၈ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ ၿဂိဳလ္တုဓါတ္ပံုတြင္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MIRINAE ၏ အၾကြင္းအက်န္ တိမ္တိုက္ႀကီးမ်ားကို ဗီယက္နမ္၊ ထိုင္း၊ ကေမာၻဒီယား၊ လာအိုႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႕ အျပင္ မေလးရွားႏိုင္ငံ  ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္လည္း  ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အထက္ပါေဒသမ်ားတြင္ မုန္တိုင္း အၾကြင္းအက်န္ မိုးမ်ားရြာႏိုင္ေၾကာင္းလည္း သိရွိခန္႕မွန္းႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ယခု post သည္ MIRINAE (23W) (SANTI) အစရွိသည့္ အမည္မ်ားျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေသာ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအတြက္ ေနာက္ဆံုးတင္ျပေသာ post ျဖစ္ၿပီး MIRINAE ျပန္လည္အားေကာင္းလာႏိုင္ျခင္းရွိ/မရွိ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာကာ ထူးျခားမႈရွိလွ်င္ ျပန္လည္တင္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

ဗီယက္နမ္သို႕ဝင္ခါနီး MIRINAE တိုင္ဖြန္းအဆင့္သို႕ ျပန္ေရာက္လာ

အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ အားေလ်ာ့သြားခဲ့ေသာ MIRINAE သည္ ယေန႕ 0600 GMT (ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂း၃ဝ နာရီ) တြင္ ရရွိေသာ data မ်ားအရ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အဆင့္-၁ သို႕ ျပန္လည္ေရာက္ရွိအားေကာင္းလာကာ လမ္းေၾကာင္းမွာ ေတာင္ဘက္သို႕ ၂၂ မိုင္ခန္႕ ဆင္းလာၿပီး ကုန္းတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္လွ်က္ရွိေနပါသည္။

ယခုကုန္းတြင္းသို႕ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္စဥ္ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၇၅ မိုင္မွ မိုင္ ၉ဝ အထိ ရွိေနပါသည္။