အပူပိုင္းမုန္တိုင္း KROVANH update

Storm Alert issued at 31 Aug, 2009 6:00 GMT
Tropical Storm KROVANH is forecast to strike land to the following likelihood(s) at the given lead time(s):
Yellow Alert Country(s) or Province(s)
Japan
probability for CAT 1 or above is 30% within 12 hours
probability for TS is 100% within 12 hours
Yellow Alert City(s) and Town(s)
Iwaki (37.0 N, 140.8 E)
probability for TS is 85% within 12 hours
Miyako (39.7 N, 141.9 E)
probability for TS is 75% in about 24 hours
Sendai (38.3 N, 140.9 E)
probability for TS is 70% within 12 hours
Tokyo (35.7 N, 139.8 E)
probability for TS is 65% within 12 hours
Note that
Yellow Alert (Elevated) is CAT 1 or above to between 10% and 30% probability, or TS to above 50% probability.
CAT 1 means Typhoon strength winds of at least 74 mph, 119 km/h or 64 knots 1-min sustained.
TS means Tropical Storm strength winds of at least 39 mph, 63 km/h or 34 knots 1-min sustained.

ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ ၁၂း၃၀ နာရီ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း KROVANH သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ (TSR)


Storm Alert issued at 31 Aug, 2009 6:00 GMT

Tropical Storm KROVANH is forecast to strike land to the following likelihood(s) at the given lead time(s):

Yellow Alert Country(s) or Province(s)

Japan
probability for CAT 1 or above is 30% within 12 hours
probability for TS is 100% within 12 hours

Yellow Alert City(s) and Town(s)

Iwaki (37.0 N, 140.8 E) probability for TS is 85% within 12 hours

Miyako (39.7 N, 141.9 E) probability for TS is 75% in about 24 hours

Sendai (38.3 N, 140.9 E)  probability for TS is 70% within 12 hours

Tokyo (35.7 N, 139.8 E)  probability for TS is 65% within 12 hours

Note that …………………..

Yellow Alert (Elevated) is CAT 1 or above to between 10% and 30% probability, or TS to above 50% probability.

CAT 1 means Typhoon strength winds of at least 74 mph, 119 km/h or 64 knots 1-min sustained.

TS means Tropical Storm strength winds of at least 39 mph, 63 km/h or 34 knots 1-min sustained.

=======================

Advertisements

အပူပိုင္းမုန္တိုင္း KROVANH(TWELVE) သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္

ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ နံနက္ ဝဝး၃ဝ နာရီ TSR သတိေပးထုတ္ျပန္ခ်က္

Storm Alert issued at 30 Aug, 2009 18:00 GMT

Tropical Storm KROVANH is forecast to strike land to the following likelihood(s) at the given lead time(s):

Yellow Alert Country(s) or Province(s)
Japan
probability for CAT 1 or above is 15% within 12 hours
probability for TS is 100% within 12 hours

Yellow Alert City(s) and Town(s)
Tokyo (35.7 N, 139.8 E)
probability for TS is 95% within 12 hours
Iwaki (37.0 N, 140.8 E)
probability for TS is 90% in about 24 hours
Sendai (38.3 N, 140.9 E)
probability for TS is 80% in about 24 hours
Miyako (39.7 N, 141.9 E)
probability for TS is 65% in about 24 hours
Shizuoka (35.0 N, 138.5 E)
probability for TS is 60% within 12 hours

Note that
Yellow Alert (Elevated) is CAT 1 or above to between 10% and 30% probability, or TS to above 50% probability.
CAT 1 means Typhoon strength winds of at least 74 mph, 119 km/h or 64 knots 1-min sustained.
TS means Tropical Storm strength winds of at least 39 mph, 63 km/h or 34 knots 1-min sustained.

Tropical Storm TWELVE

ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း TWELVE ဟာ အခု အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအဆင့္ကို ေရာက္ရွိလာၿပီး ပိုမိုအင္အားေကာင္းလာႏိုင္ကာ အဆင့္ ၁ အပူပိုင္းတိုင္းအျဖစ္ေရာက္ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း ကမာၻ႕ရာသီဥတုသတင္းထုတ္ျပန္ရာ website ေတြမွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ဘက္ပိုင္းမွာ ျဖစ္ေပၚတဲ့ ၁၂ ခုေျမာက္ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းမွ အခုလို အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအဆင့္ကိုေရာက္ရွိလာတာျဖစ္ပါတယ္။

အခုဆိုရင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း Iwo ကၽြန္းရဲ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၄၁ဝ အကြာမွာဗဟိုျပဳေနၿပီး ေျမာက္ဘက္ကို တစ္နာရီ ၈ မိုင္ႏွဳန္းနဲ႕ ေရြ႕လ်ားေနပါတယ္။ မုန္တိုင္းဗဟိုမွာ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ မိုင္ ၇ဝ (70 knots) အထိျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေျမာက္ဘက္သို႕ ေရြ႕လ်ားေနရာမွ အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဦးတည္မႈေျပာင္းလဲ ေရြ႕လ်ားႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း ခန္႕မွန္းထားၾကပါတယ္။ မုန္တိုင္းဗဟိုမွာ အခု အခ်ိန္ ဒီေရလွဳိင္းအျမင့္ ၁၂ ေပ ရွိေၾကာင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

အခုဦးတည္ခ်က္အတိုင္းေရြ႕လ်ားမယ္ဆိုရင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း၊ ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္ေတာင္ပိုင္းကတစ္ဆင့္ တရုတ္ျပည္ေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခ (Morakot – ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္သြားခဲ့တဲ့ ေဒသမ်ား) သို႕ ဆက္လက္ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ႏိုင္ဘြယ္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ၾကရမွာပါ။

အခုအခ်ိန္မွာ လာမဲ့ ၇၂ နာရီအတြက္ မုန္တိုင္းတိုက္ခတ္ျဖတ္ေက်ာ္မဲ့ လမ္းေၾကာင္း အတိအက်ကို ခန္႕မွန္းႏိုင္ဘို႕ ေစာေသးေၾကာင္း၊ Tropical Storm Watch မွာေတာ့ ေအာက္ပါပံုအတိုင္းခန္႕မွန္းထားေၾကာင္း ၊ အခု ေဖၚျပထားတဲ့ LINK မွ တစ္ဆင့္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ေၾကာင္း တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

Tropical Storm TWELVE is forecast to strike land to the following likelihood(s) at the given lead time(s):

Yellow Alert Country(s) or Province(s)
Japan
probability for CAT 1 or above is 15% in about 120 hours
probability for TS is 35% in about 96 hours
Yellow Alert City(s) and Town(s)
Fukuoka (33.6 N, 130.4 E)
probability for CAT 1 or above is 10% in about 120 hours
probability for TS is 25% in about 96 hours
Shiono-misaki (33.5 N, 135.8 E)
probability for CAT 1 or above is 10% in about 96 hours
probability for TS is 35% in about 96 hours
Saga (33.0 N, 133.0 E)
probability for CAT 1 or above is 10% in about 96 hours
probability for TS is 35% in about 96 hours
Nagasaki (32.8 N, 129.9 E)
probability for CAT 1 or above is 10% in about 120 hours
probability for TS is 25% in about 96 hours
Kumamoto (32.7 N, 130.7 E)
probability for CAT 1 or above is 10% in about 120 hours
probability for TS is 30% in about 96 hours
Kagoshima (31.5 N, 130.5 E)
probability for CAT 1 or above is 10% in about 120 hours
probability for TS is 30% in about 96 hours

Note that
Yellow Alert (Elevated) is CAT 1 or above to between 10% and 30% probability, or TS to above 50% probability.
CAT 1 means Typhoon strength winds of at least 74 mph, 119 km/h or 64 knots 1-min sustained.
TS means Tropical Storm strength winds of at least 39 mph, 63 km/h or 34 knots 1-min sustained.