မုန္တိုင္း NIDA ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအဆင့္သို႕ေလ်ာ့က်

ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအဆင့္သို႕ေလ်ာ့က်သြားၿပီျဖစ္ေသာ မုန္တိုင္း NIDA သည္ ယေန႕နံနက္ 0300 GMT check time တြင္ ေျမာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီလွ်င္ ၃ မိုင္ႏွဳန္းျဖင့္ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားေနၿပီး ယမန္ေန႕က ခန္႕မွန္းထားသည့္အတိုင္း ပိုမိုေအးျမၿပီး ေျခာက္ေသြ႕ေသာ ေလထု အေျခအေနေၾကာင့္ လာမည့္ ၁၂ နာရီမွ ၂၄ နာရီအတြင္း လံုးဝ အားေပ်ာ့ပ်က္ပ်ယ္သြားေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း JTWC data မ်ားအရ သိရပါသည္။ NIDA ႏွင့္ ပတ္သက္၍ JTWC ၏ ေနာက္ဆံုးထုတ္ျပန္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

ပစိဖိတ္အေနာက္ပိုင္းတြင္ ထပ္မံျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း

ဂူအမ္ကၽြန္း အေနာက္ဘက္ ၁၁ဝ ေနာ္တီကယ္မိုင္ (၁၂၇ မိုင္ခန္႕) တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းသည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာႏိုင္ၿပီး  ေနာက္ ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္းျဖစ္လာႏိုင္မည့္ အလားအလာေကာင္းလွ်က္ရွိေၾကာင္း ဂူအမ္ကၽြန္း၏ မိုးေလဝသ ေရဒါတြင္ ေတြ႕ျမင္ေနရေၾကာင္း JTWC ခန္႕မွန္းခ်က္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။ mmweather မွ ရရွိမည့္ သတင္းမ်ားကို ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္တင္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

Advertisements

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA ဂ်ပန္ပင္လယ္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားေန

ယေန႕နံနက္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံစံေတာ္ခ်ိန္ ၆းဝဝ နာရီ T2K မွ မုန္တိုင္းသတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ရာတြင္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA သည္ အဆင့္-၁ မွ အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ ဆက္လက္၍အားေလ်ာ့လာေနၿပီး ေျမာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းေရြ႕လ်ားေနသည္ဟု ေဖၚျပပါရွိပါသည္။

မုန္တိုင္း NIDA ၏ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲ မႈ အေျခအေနမ်ားကို ဤေနရာတြင္ ဆက္လက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

မုန္တိုင္းသည္ ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားေနျခင္းေၾကာင့္ အျမင့္ပိုင္းတြင္တိုက္ခတ္ေနေသာ ေလစီးေၾကာင္းအရွိန္ျမင့္တက္လာကာ မုန္တိုင္း၏ အေပၚပိုင္းအစိတ္အပိုင္းမ်ားသို႕ ေအးျမေျခာက္ေသြ႕ေသာ ေလမ်ားစီးဝင္လာေစျခင္း၊ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ေအးလာျခင္းႏွင့္ ေလထုစိုထိုင္းဆ က်ဆင္းလာျခင္းတို႕သည္ မုန္တိုင္း NIDA ကို အားေလ်ာ့လာေစသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မုန္တိုင္း NIDA သည္ ဖိလစ္ပိုင္ မိုးေလဝသပိုင္နက္၏ အေရွ႕ဘက္ ၁ဝ၅ မိုင္ခန္႕တြင္ ဗဟိုျပဳေနၿပီး၊ ေျမာက္/အေနာက္ေျမာက္ဘက္ သို႕ တစ္နာရီလွ်င္ ၁၁ ကီလိုမီတာႏွဳန္း( တစ္နာရီလွ်င္ ၇ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕) ျဖင့္ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားေနပါသည္။ မုန္တိုင္းေရြ႕လ်ားေနမႈအေျခအေနအရ ပင္လယ္ျပင္တြင္သာရွိေနၿပီး ကုန္းတြင္းသို႕ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ႏိုင္မည့္အေျခအေနမရွိေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။

ေအာက္ေဖၚျပပါပံုတြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္ 0000 UTC အခ်ိန္ ႏိုင္ငံ ၆ ႏိုင္ငံမွ မုန္တိုင္းလမ္းေၾကာင္းခန္႕မွန္းပံုေဖၚထားမႈ ကိုေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းသည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA

ယေန႕ ဂ်ပန္စံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၃ နာရီအခ်ိန္ရရွိေသာ WUND ပံုတြင္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA သည္ အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အျဖစ္သို႕ ဆက္လက္အားေလ်ာ့ကာ ေျမာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီလွ်င္ ၃ မိုင္ႏွဳန္းျဖင့္ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိရာ ယမန္ေန႕က ခန္႕မွန္းထားေသာ လမ္းေၾကာင္းမွ ေျပာင္းလဲသြားျပန္ေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီလွ်င္ ၈၅ မိုင္မွ ၁ဝ၅ မိုင္ႏွဳန္းအထိရွိၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ေတာင္ဘက္ ပင္လယ္အတြင္းရွိ Iwo Two ကၽြန္းငယ္ေလး၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၃၅ဝ ခန္႕တြင္ ဗဟိုျပဳေနေၾကာင္း သိရပါသည္။

လာမည့္ ၂၄ နာရီအတြင္း အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းမွ အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ ဆက္လက္၍ အားေလ်ာ့သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း TSR ခန္႕မွန္းခ်က္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။ မုန္တိုင္း၏ လမ္းေၾကာင္းၾကိဳတင္တြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ ပင္လယ္ျပင္တြင္သာ ဆင္လက္ေရြ႕လ်ားေနမည္ျဖစ္ၿပီး ကုန္းတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္မည့္ အေျခအေနရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း သိရပါသည္။

  • မုန္တိုင္းအေျခအေနႏွင့္ ျပင္းအားအဆင့္တို႕ကို ဤေနရာတြင္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။
  • မုန္တိုင္း၏ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းလဲ မႈ အေျခအေနကို ၆ ႏိုင္ငံ မိုးေလဝသဌာန တို႕မွ ခန္႕မွန္းတြက္ခ်က္ပံုအား ဤေနရာတြင္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ ႏိုင္ပါသည္။

စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA အဆင့္-၃ သို႕အားေလ်ာ့လာ

ယေန႕နံနက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၄နာခြဲအခ်ိန္ ဖိလစ္ပိုင္မိုးေလဝသ T2K မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA သည္ အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္ အားေလ်ာ့လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။ WUND မွ လာမည့္ ၅ ရက္အတြက္ ခန္႕မွန္းထားေသာ ေအာက္ေဖၚျပပါ ပံုတြင္ NIDA သည္ ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ- ၁မိုင္ မွ ၂ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕) ျဖင့္ေရြ႕လ်ားေနၿပီး မုန္တိုင္းဗဟိုတြင္ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၁၁၅ မိုင္မွ ၁၄၅ မိုင္အထိရွိေနေၾကာင္းေဖၚျပထားပါသည္။

NIDA သည္ ဖိလစ္ပိုင္ မိုးေလဝသ ပိုင္နက္၏ အေရွ႕ဘက္ ၄၅ဝ ကီလိုမီတာ (မိုင္ ၂၈ဝ ခန္႕) တြင္ ဗဟိုျပဳေနၿပီး အရြယ္အစားအားျဖင့္ ႀကီးမားဆဲ (အခ်င္း ၈၁၅ ကီလိုမီတာ၊ ၅ဝ၇ မိုင္ခန္႕) ျဖစ္ေၾကာင္း T2K ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။ မုန္တိုင္းသည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသို႕ တိုက္ရိုက္ ဝင္ေရာက္လာႏိုင္မည့္ အႏၱရာယ္ (လတ္တေလာအခ်ိန္တြင္) မရွိေၾကာင္း မုန္တိုင္းအရွိန္ေၾကာင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ မိုးေရခ်ိန္ ၅ မီလီမီတာမွ ၁၅ဝ မီလီမီတာ(၆ လကၼခန္႕) ႏွင့္ မုန္တိုင္း ဗဟိုခ်က္အနီးတြင္ ၂၅ဝ မီလီမီတာ (၁ဝ လကၼခန္႕) အထိရြာသြန္းႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။

 

၆ႏိုင္ငံ မိုးေလဝသခန္႕မွန္းေရးဌာနမ်ားမွ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းထားေသာ မုန္တိုင္း ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားႏိုင္မည့္လမ္းေၾကာင္းျပပံု အရ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA သည္ ေျမာက္ဘက္သို႕ေရြ႕လ်ားေနရာမွ အေနာက္ဘက္သို႕ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းေရြ႕လ်ားကာ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္သို႕ ဝင္ေရာက္လာႏိုင္ဘြယ္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

သို႕ရာတြင္ T2K ခန္႕မွန္းခ်က္အရ လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႕ ေနာက္ပိုင္းတြင္ စူပါတိုင္ဖြန္းအဆင့္မွ  ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအဆင့္သို႕ ေလ်ာ့က်လာႏိုင္ၿပီး လံုးဝ အားေပ်ာ့ပ်က္ျပယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေျခအေနကို ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမွာျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။

စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA အဆင့္-၅ မွ တျဖည္းျဖည္းအားေလ်ာ့

ဖိလစ္ပိုင္စံေတာ္ခ်ိန္ ႏိုဝင္ဘာ(၂၇) နံနက္ ၆ နာရီ ခန္႕မွန္းခ်က္အရ ဖိလစ္ပိုင္မိုးေလဝသဌာနပိုင္နက္ အေရွ႕ဘက္ ၂၃၅ ေနာ္တီကယ္မိုင္တြင္ေရာက္ရွိ ဗဟိုျပဳေနၿပီး အင္အား အဆင့္-၅ မွ အဆင့္-၄ သို႕ တျဖည့္ျဖည့္ ေလ်ာ့က်လာေနသည့္ စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA သည္ အရြယ္အစား အခ်င္း ၈၁၅ ကီလိုမီတာ (၅ဝ၆.၄ မိုင္) အထိရွိလာၿပီျဖစ္ပါသည္။

ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၃ဝ၅ ကီလိုမီတာ (တစ္နာရီ ၁၉ဝ မိုင္) ႏွဳန္း အထိရွိေၾကာင္း၊ မုန္တိုင္းဗဟိုတြင္ မိုးရြာသြန္းမႈ ၂ဝဝ မီလီမီတာ (၇.၈၇ လကၼ) အထိရြာသြန္းႏိုင္ေၾကာင္း၊ မုန္တိုင္း ဒီေရအျမင့္ ၄၃ ေပ(၁၃.၁ မီတာ) ရွိေၾကာင္းေဖၚျပထားပါသည္။ လတ္တေလာအခ်ိန္တြင္ မုန္တိုင္းသည္ ေျမာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီလွ်င္ ၁၅ ကီလိုမီတာ(၉.၃၂ မိုင္) ႏွဳန္းျဖင့္ ေရြ႕လ်ားကာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Iwo To-Chichi Jima Islands ကၽြန္းမ်ားဆီသို႕ ဦးတည္လွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရပါသည္။

 

စူပါတိုင္ဖြန္းအႏၱရာယ္မွလြတ္ေျမာက္ၾကေတာ့မည္

ဖိလစ္ပိုင္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ထိုင္ဝမ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႕အေနျဖင့္ စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA ၏ အင္အား အဆင့္-၅ ျဖင့္ ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္မႈ အႏၱရာယ္မွ လြတ္ေျမာက္ၿပီဟု ေျပာႏိုင္သည့္ အေျခအေနသို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။

ေဟာင္ေကာင္၊ အေမရိကန္၊ ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ တရုတ္ ႏွင့္ ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံ (၆) ႏိုင္ငံတို႕မွ ျဖစ္လာႏိုင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းပံုေဖၚတြက္ခ်က္မႈမ်ား အရ စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA သည္ လာမည့္ ၃၆ နာရီေနာက္ပိုင္းတြင္ အဆင့္-၅ မွ တျဖည္းျဖည္းအားျပန္လည္ေလ်ာ့က်လာၿပီး အေရွ႕ဘက္သို႕  ေကြ႕ကာ ဂ်ပန္ Iwo Jima ကၽြန္းအနီးမွျဖတ္ေက်ာ္ခ်ိန္တြင္ CAT-1 အဆင့္အထိ ေလ်ာ့သြားႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႕မွန္းထားၾကပါသည္။

ေအာက္ပံုတြင္ စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA လာမည့္ ရက္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲ လာႏိုင္မည့္ အေျခအေနႏွင့္ ဦးတည္မည့္ လမ္းေၾကာင္းခန္႕မွန္းခ်က္အား TSR data မ်ားကို အေျခခံ ပံုေဖၚထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ကလစ္လုပ္၍ မူလ အရြယ္အစားကို ၾကည့္ပါရန္ 1000×518 px

အဆင့္-၅ စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA ဖိလစ္ပိုင္ကိုဒုကၡမေပးႏိုင္

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၆ ရက္ (ယေန႕) နံနက္ ဖိလစ္ပိုင္စံေတာ္ခ်ိန္ ၆းဝဝ နာရီတြင္ ဖိလစ္ပိုင္မိုးေလဝသဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ အဆင့္-၅ စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA သည္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ပိုင္း ကၽြန္းစုမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ Micronesia ႏွင့္  Guam တို႕ကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားေနပါသည္။ မုန္တိုင္း အရြယ္အစားမွာ အခ်င္း ကီလိုမီတာ ၇၄ဝ (မိုင္ ၄၆ဝ ခန္႕) ရွိေနေၾကာင္း သိရပါသည္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ Bicol ေဒသ၏ အေရွ႕ဘက္ ကီလိုမီတာ ၁၇၈ဝ ခန္႕တြင္ ဗဟိုျပဳေနၿပီး ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီလွ်င္ ၂၉၅ – ၃၆ဝ ကီလိုမီတာႏွဳန္း (တစ္နာရီ မိုင္ ၁၈ဝ မွ ၂၂၅ မိုင္ႏွဳန္းအထိ) ရွိေနေၾကာင္း၊ သို႕ရာတြင္ လာမည့္ ၅ ရက္အတြက္ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားအရ ဖိလစ္ပိုင္ မိုးေလဝသပိုင္နက္ အတြင္းသို႕လည္းေကာင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံကိုလည္းေကာင္း ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ႏိုင္သည့္ အေနအထား မရွိေၾကာင္း ေၾကျငာထားပါသည္။

ေအာက္ပံုတြင္ TSR မွ ပံုေဖၚထားသည့္အတိုင္း အေနာက္ေျမာက္- ေျမာက္ဘက္သို႕ ေရြ႕လ်ားေနရာမွ လာမည့္ ၄၈ နာရီေနာက္ပိုင္းတြင္ အေရွ႕ဘက္သို႕ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းလိမ့္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားၿပီး၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ေတာင္ဘက္မွ ျဖတ္ေက်ာ္၍ ေရျပင္ ေပၚတြင္သာ ဆက္လက္တည္ရွိေနႏိုင္ေၾကာင္း တြက္ခ်က္ခန္႕မွန္းထားၾကသည္ကို ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

 

(စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NIDA) ႏိုင္ငံတကာမိုးေလဝသကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္မ်ား၏ လမ္းေၾကာင္းခန္႕မွန္းခ်က္